Lenovo spúšťa na Slovensku predaj smartfónov

Ro­di­na pro­duk­tov Le­no­vo sa roz­ras­tá o smar­tfó­ny a na Slo­ven­sku sa spúš­ťa pre­daj hneď šty­roch mo­de­lov.

Smar­tfón Le­no­vo A536

Štý­lo­vý smar­tfón Le­no­vo A536, kto­rý je dos­tup­ný v čier­nej ale­bo bie­lej far­be, kom­bi­nu­je veľ­ký 5" dis­plej FWVGA s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4 Kit­Kat a štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom. Je vy­ba­ve­ný 2 Mpx pred­nou a 5 Mpx za­dnou ka­me­rou s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním. Pros­tred­níc­tvom pri­po­je­nia HSPA+ a rých­los­ti pre­be­ra­nia 21 Mb/s pos­ky­tu­je smar­tfón A536 okam­ži­tý on-li­ne prís­tup k so­ciál­nym sie­ťam, vi­deám a hud­be. Pod­po­ra dvoch SIM ka­riet je pre A536 sa­moz­rej­mosť rov­na­ko ako mo­dul GPS ria­de­ný sa­te­li­tom, kto­rý spo­ľah­li­vo na­vá­dza aj bez prís­tu­pu k inter­ne­tu.

A536_White_Standard_05 copy.jpg

Smar­tfón Le­no­vo A859

Aj dru­hý z dvo­ji­ce smar­tfó­nov Le­no­vo sé­rie A sa mô­že poch­vá­liť 5" HD dis­ple­jom IPS so ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi, pred­ným 1,6 Mpx a za­dným 8 Mpx fo­toa­pa­rá­tom s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a bles­kom. Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor mo­de­lu A859 s frek­ven­ciou 1,3 GHz umož­ňu­je lep­ší mul­ti­tas­king, po­nú­ka ply­nu­lej­ší zá­ži­tok zo sys­té­mu An­droid a eli­mi­nu­je za­se­ká­va­nie pri hra­ní hier ale­bo preh­rá­va­ní HD vi­dea. Aj A589 do­ká­že pri­jať dve SIM kar­ty. Nad­še­ných „fil­má­rov" však zrej­me viac po­te­ší príl­eži­tosť na roz­ší­re­nie 8 GB uk­la­da­cie­ho pries­to­ru až o ďal­ších 32 GB kar­tou mic­ro SD.

A859_Hero_01 copy.jpg

Smar­tfón Le­no­vo S850

Mo­del S850 cha­rak­te­ri­zu­je štíh­losť (hrúb­ka len 8,2 mm) a ľah­kosť (140 g) a na­vy­še sa mô­že poch­vá­liť skle­ným di­zaj­nom, 5" HD dis­ple­jom IPS so ši­ro­kým po­zo­ro­va­cím uh­lom, štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom (1,3 GHz) a dvo­ma fo­toa­pa­rát­mi s vy­so­kým roz­lí­še­ním, za­dným 13 Mpx a pred­ným 5 Mpx. K dis­po­zí­cii je v ru­žo­vej, bie­lej a tma­vo­mod­rej far­be s mož­nos­ťou pou­ží­va­nia dvoch ka­riet SIM. Pro­ce­sor v S850 mi­ni­ma­li­zu­je za­se­ká­va­nie pri hra­ní hier ale­bo preh­rá­va­ní HD vi­dea. Ten­to mo­del na­vy­še vý­rob­ca vy­ba­vil pré­mio­vý­mi ap­li­ká­cia­mi SHA­REit, SE­CU­REit a SYN­Cit. SHA­REit umož­ní bez­drô­to­vo zdie­ľať sú­bo­ry bez pop­lat­kov a pri­po­je­nia k sie­ti Wi-Fi, SE­CU­REit te­le­fón zrých­li a ochrá­ni ho pred ví­rus­mi, SYN­Cit umož­ní zá­lo­ho­vať a ob­no­viť kon­tak­ty, sprá­vy SMS a den­ní­ky ho­vo­rov.

S850_Red_Standard_05 copy.jpg

Smar­tfón Le­no­vo S860

Pa­mäť RAM s ka­pa­ci­tou 2 GB, štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, pred­ný a 8 Mpx za­dný fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním, dve SIM kar­ty, ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.4 Kit Kat, pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie Le­no­vo. Pos­led­ný zo štvo­ri­ce smar­tfó­nov Le­no­vo S860 do­ká­že viac. Je­ho ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 4000 mAh po­nú­ka až 24 ho­dín nep­retr­ži­té­ho ho­vo­ru v sie­ti 3G a 43 ho­dín v sie­ti 2G, k to­mu až 40 dní ak­tív­ne­ho po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu. Te­lo za­ria­de­nia je ko­va­né z je­di­né­ho ku­sa ľah­ké­ho brú­se­né­ho hli­ní­ka, kto­rý chrá­ni smar­tfón nie­len pred od­tlač­ka­mi pr­stov, ale aj pred škra­ban­ca­mi. Veľ­ký 5,3" HD dis­plej je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou IPS (in-pla­ne swit­ching), kto­rá sa sta­rá o tak­mer 180° po­zo­ro­va­cí uhol.

S860_Hero_01 copy.jpg

Úpl­ná no­vin­ka je však mož­nosť na­bí­ja­nia ba­té­rie iných za­ria­de­ní pri­po­je­ním k te­le­fó­nu S860 pros­tred­níc­tvom pril­ože­né­ho káb­la USB On-the-Go. Pre­daj mo­de­lov A536, A859, S850 a S860 bu­de na Slo­ven­sku reali­zo­va­ný pros­tred­níc­tvom ob­chod­ných par­tne­rov.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter