Verejné obstarávanie: prvý obchod na elektronickom trhovisku by mohol byť o týždeň

Pr­vý ob­chod pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka by sa mo­hol us­ku­toč­niť o týž­deň. In­for­mo­va­la o tom v uto­rok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii po­rad­ky­ňa mi­nis­tra vnút­ra Ta­tia­na Beh­ro­vá. Ako ďa­lej uvied­la, zá­klad kaž­dé­ho ob­jed­náv­ko­vé­ho ale­bo po­nu­ko­vé­ho for­mu­lá­ra tvo­rí opis­ný for­mu­lár, pri­čom ten mu­sí naj­prv prejsť tak­zva­nou ka­ran­té­nou, kde ho mô­že pri­po­mien­ko­vať ve­rej­nosť.

"Te­raz je ka­ran­té­na mi­mo­riad­ne päť dní, pre­to­že je tam na­raz sto for­mu­lá­rov," prib­lí­ži­la Beh­ro­vá. Zá­ro­veň do­da­la, že až po­tom ako opis­ný for­mu­lár prej­de ka­ran­té­nou je mož­né z ne­ho vy­tvo­riť po­nu­ko­vý ale­bo ob­jed­náv­ko­vý for­mu­lár. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií sa k 16. sep­tem­bru do elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka za­re­gis­tro­va­lo 457 ob­jed­ná­va­te­ľov a 444 do­dá­va­te­ľov.

Elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko, ako pr­vá časť Elek­tro­nic­ké­ho kon­trak­tač­né­ho sys­té­mu (EKS), za­ča­lo svo­ju pre­vádz­ku od jú­la toh­to ro­ka. Pod­ľa Beh­ro­vej je elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko pros­trie­dok na ze­fek­tív­ne­nie ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia a naj­výz­nam­nej­ším anti­ko­rup­čným nás­tro­jom. Po­vin­nosť na­ku­po­vať na elek­tro­nic­kom tr­ho­vis­ku ma­jú pod­ľa po­rad­ky­ne mi­nis­tra vnút­ra štát, ob­ce, vy­ššie územ­né cel­ky, ale aj sub­jek­ty ni­mi spra­vo­va­né ako nap­rík­lad ne­moc­ni­ce, ško­ly, so­ciál­ne za­ria­de­nia.

Na elek­tro­nic­kom tr­ho­vis­ku sa bu­dú na­ku­po­vať to­va­ry, služ­by a sta­veb­né prá­ce bež­ne dos­tup­né na tr­hu. Fi­nan­čné li­mi­ty ná­ku­pu sú sta­no­ve­né pri to­va­roch a služ­bách od ti­síc eur do 134 tis. eur pre štát, resp. do 207 tis. eur pre os­tat­ných. Maximál­ny li­mit pri sta­veb­ných prá­cach je do 5,186 mil. eur.

Elek­tro­nic­ký kon­trak­tač­ný sys­tém sa skla­dá zo spo­mí­na­né­ho elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka, dy­na­mic­ké­ho ná­kup­né­ho sys­té­mu a elek­tro­nic­kej pod­po­ry pro­ce­sov ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia. Za­dá­va­te­ľom pro­jek­tu bo­lo Mi­nis­ter­stvo vnút­ra SR. Reali­zá­ciu pro­jek­tu má na sta­ros­ti kon­zor­cium fi­riem Ana­soft, Slo­vak Te­le­kom a Tla­čo­vá agen­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter