Súd nariadil Googlu, aby reagoval na e-maily používateľov. FAQ a všeobecný help nestačí.

Súd v Ne­mec­ku na­ria­dil spo­loč­nos­ti Goog­le, aby pres­ta­la ig­no­ro­vať e-mai­ly zá­kaz­ní­kov a umož­ni­la funkč­ný spô­sob ko­mu­ni­ká­cie so svo­ji­mi pred­sta­vi­teľ­mi.

Roz­su­dok bol vy­da­ný ok­res­ným sú­dom v Berlí­ne v rám­ci prí­pa­du, keď Goog­le ža­lo­va­la Fe­de­rá­cia ne­mec­kých spot­re­bi­teľ­ských or­ga­ni­zá­cií (VZBV), kto­rá zve­rej­ni­la súd­ne roz­hod­nu­tie vo štvr­tok na svo­jom webe. Pou­ží­va­te­lia Goog­lu, kto­rí na­pí­šu e-mail na ad­re­su sup­port-de@gmail.com, dos­ta­nú auto­ma­tic­kú od­po­veď, v kto­rej sto­jí, že Goog­le pre vy­so­ký po­čet po­žia­da­viek e-mai­ly ne­čí­ta ani na ne neod­po­ve­dá. Pou­ží­va­te­lia sú nás­led­ne od­ká­za­ní na sek­ciu čas­to kla­de­ných otá­zok a ďal­šie da­ta­bá­zy s ra­da­mi, kto­ré však čas­to prob­lém ne­vy­rie­šia.

Tá­to for­ma ko­mu­ni­ká­cie ne­zod­po­ve­dá po­žia­dav­kám plat­né­ho ne­mec­ké­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho zá­ko­na, pod­ľa kto­ré­ho spo­loč­nos­ti mu­sia za­bez­pe­čiť, aby s ni­mi pou­ží­va­te­lia moh­li viesť rých­lu a účin­nú elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu. VZBV vo svo­jej ža­lo­be tvr­di­la, že Goog­le tú­to po­žia­dav­ku nespl­nil a je­ho pod­por­ná e-mai­lo­vá ad­re­sa je „čier­na skrin­ka, v kto­rej sprá­vy len miz­nú".

Súd s ar­gu­men­tá­ciou VZBV na­ko­niec súh­la­sil a roz­ho­dol, že auto­ma­tic­ky ge­ne­ro­va­né e-mai­ly ne­zod­po­ve­da­jú po­žia­dav­kám zá­ko­na. V roz­sud­ku sa uvá­dza, že ak je jas­né, že pri­chá­dza­jú­ce e-mai­ly ne­bu­dú čí­ta­né, ne­mô­že sa to po­va­žo­vať za efek­tív­nu ko­mu­ni­ká­ciu v zmys­le te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho zá­ko­na. Súd však jed­ným dy­chom do­dal, že nie je ne­vyh­nut­né, aby te­raz za­mes­tnan­ci Goog­lu kaž­dý e-mail skon­tro­lo­va­li a spra­co­va­li sa­mos­tat­ne. Spo­loč­nosť však mu­sí pou­ží­va­te­ľom pos­kyt­núť mož­nosť skon­tak­to­vať ju po­mo­cou e-mai­lu.

Je tak na Goog­li, ako sa k pri­chá­dza­jú­cim e-mai­lom pos­ta­ví. Ak Goog­le nez­me­ní svo­je sprá­va­nie, mô­že mu byť ude­le­ná po­ku­ta až do vý­šky 250 000 eur. VZBV ver­dikt pri­ví­ta­la s tým, že spo­loč­nos­ti ako Goog­le by ma­li byť schop­né pos­kyt­núť svo­jim pou­ží­va­te­ľom dos­ta­toč­nú pod­po­ru. Goog­le sa pro­ti roz­hod­nu­tiu mô­že od­vo­lať, či tak uro­bí, však za­tiaľ nie je jas­né.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter