Microsoft prevezme tvorcu hry Minecraft za 2,5 mld. USD

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa do­hod­la na prev­za­tí švéd­skej spo­loč­nos­ti Mo­jang. Tá­to fir­ma vy­mys­le­la po­pu­lár­nu vi­deoh­ru Mi­nec­raft. Ame­ric­ká spo­loč­nosť Mic­ro­soft za­pla­tí za fir­mu 2,5 mld. USD. Do­ho­da by sa ma­la uza­vrieť nes­kôr v tom­to ro­ku.

Spo­loč­nosť Mo­jang má iba šty­rid­sať za­mes­tnan­cov a v ro­ku 2013 do­siah­la príj­my 2,05 mld. švéd­skych ko­rún (SEK). Pre­vádz­ko­vý zisk tej­to fir­my bol v mi­nu­lom ro­ku 896 mil. SEK. Tran­sak­cia v hod­no­te 2,5 mld. USD je pre spo­loč­nosť Mic­ro­soft ma­lá, no vzhľa­dom na to, že ide o vý­rob­cu vi­deohier je tá­to su­ma po­mer­ne vy­so­ká.

Niek­to­rí ana­ly­ti­ci tran­sak­ciu pri­ví­ta­li. "Tie­to sprá­vy vý­raz­ne od­miet­li my­šlien­ku, že hry viac nie sú v cen­tre stra­te­gic­ké­ho sme­ro­va­nia spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Tiež zvý­raz­ňu­jú ras­tú­cu dô­le­ži­tosť ne­zá­vis­lých ti­tu­lov pop­ri hrách s veľ­kým roz­poč­tom," po­ve­dal Piers Har­ding-Rolls zo spo­loč­nos­ti IHS Tech­no­lo­gy.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter