Ministerstvo vnútra chce odhaľovať a objasňovať extrémizmus na internete

Mi­nis­ter­stvo vnút­ra spúš­ťa pro­jekt s náz­vom EMIC­VEC, kto­rým chce zvý­šiť efek­ti­vi­tu pri mo­ni­to­ro­va­ní, od­ha­ľo­va­ní a ob­jas­ňo­va­ní extré­miz­mu na inter­ne­te. Je­ho hlav­ným cie­ľom je rea­go­vať na roz­mach vy­uží­va­nia inter­ne­tu extré­mis­tic­ký­mi sku­pi­na­mi, agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la Mi­chae­la Pau­le­no­vá z re­zor­tu vnút­ra.

"Po­mo­cou pre­ven­tív­nych a ko­mu­ni­kač­ných ak­ti­vít chce­me tiež pra­co­vať s čo naj­viac oh­ro­ze­nou sku­pi­nou ľu­dí," poz­na­me­na­la s tým, že od pro­jek­tu oča­ká­va­jú tiež pre­nos prík­la­dov dob­rej praxe z oko­li­tých kra­jín, kto­ré v da­nej ob­las­ti ma­jú už za­ve­de­né pot­reb­né prog­ra­my a ak­ti­vi­ty. Pro­jekt fi­nan­čne pod­po­ru­je Európ­ska únia v rám­ci prog­ra­mu Európ­skej ko­mi­sie s náz­vom Pred­chá­dzanie a boj pro­ti tres­tnej čin­nos­ti su­mou 190-ti­síc eur. Tr­vať bu­de dva ro­ky.

Mi­nis­ter­stvo vnút­ra od pro­jek­tu oča­ká­va via­ce­ré kon­krét­ne vý­stu­py, tie by ma­li byť vi­di­teľ­né prib­liž­ne o rok. V pr­vom ra­de ide pod­ľa jej slov o ak­re­di­to­va­ný vzde­lá­va­cí kurz pre prís­luš­ní­kov PZ, ale aj štu­den­tov na po­li­caj­ných ško­lách ako aj je­ho za­ve­de­nie do vzde­lá­va­cie­ho pro­ce­su v rám­ci po­li­caj­né­ho škol­stva. Vý­stu­pom bu­de tiež prak­tic­ká prí­ruč­ka pre po­lí­ciu - vy­šet­ro­va­nie, mo­ni­to­ro­va­nie extré­miz­mu na inter­ne­te, ale aj roz­ší­re­ná a ak­tua­li­zo­va­ná prí­ruč­ka ob­sa­hu­jú­ca extré­mis­tic­ké sym­bo­ly.

Pro­jekt pri­ne­sie tiež vzde­lá­va­cie ku­ri­ku­lum či ma­nuál pre štu­den­tov o extré­miz­me na inter­ne­te, no­vý IT nás­troj pre po­lí­ciu pri je­ho mo­ni­to­ro­va­ní a od­ha­ľo­va­ní ako aj kom­plexnú kam­paň s náz­vom "Bez ne­ná­vis­ti" s množ­stvom tla­čo­vých aj on-li­ne vý­stu­pov. "Pro­jek­tom by sme chce­li na kam­paň nad­via­zať, tá je za­me­ra­ná na pred­chá­dzanie ne­ná­vis­tným pre­ja­vom na inter­ne­te. Chce­me tiež zlep­šiť a roz­ší­riť jej do­sah na cie­ľo­vú sku­pi­nu, a to nap­rík­lad for­mou ko­mik­sov, fa­ce­book ap­li­ká­cie, prí­ruč­ky pre uči­te­ľov stred­ných škôl, le­tá­kov, pla­gá­tov či in­fog­ra­fi­ky,"uvied­la pre agen­tú­ru SI­TA Mi­chae­la Pau­le­no­vá z mi­nis­ter­stva vnút­ra.

V sú­čas­nos­ti pod­ľa nej pre­bie­ha­jú príp­rav­né prá­ce a zber pod­kla­dov k jed­not­li­vým vý­stu­pom pro­jek­tu. Ria­dia­ci tím pro­jek­tu, v kto­rom sú za­stú­pe­né via­ce­ré zlož­ky re­zor­tu vnút­ra a par­tner­ské or­ga­ni­zá­cie, sa po pr­výk­rát stre­tol 5. sep­tem­bra. V prí­pa­de mi­nis­ter­stva sú v tí­me za­stú­pe­né nap­rík­lad od­bor extré­miz­mu a di­vác­ke­ho ná­si­lia a od­bor po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­ty Pre­zí­dia PZ, Stred­ná od­bor­ná ško­la PZ či od­bor pre­ven­cie kri­mi­na­li­ty Kan­ce­lá­rie mi­nis­tra vnút­ra SR.

V ča­se od sep­tem­bra do de­cem­bra sú nap­lá­no­va­né via­ce­ré ak­ti­vi­ty. Jed­nak to sú náv­šte­vy v Če­chách a Ne­mec­ku, kto­ré bu­dú spo­je­né so zbe­rom ma­te­riá­lov a me­to­do­ló­gií vy­uží­va­ných bez­peč­nos­tný­mi zlož­ka­mi v tých­to kra­ji­nách v ob­las­ti extré­miz­mu na inter­ne­te či prá­ca na vzde­lá­va­cích a me­to­dic­kých ma­te­riá­loch pre pot­re­by PZ SR.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter