Hewlett-Packard zaplatí pokutu pre korupciu v zahraničí

Rus­ká di­ví­zia ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Hewlett-Pac­kard (HP) priz­na­la, že po­ru­ši­la ame­ric­ký zá­kon pro­ti ko­rup­cii v za­hra­ni­čí.

Cel­ko­vo vý­rob­ca po­čí­ta­čov za­pla­tí po­ku­tu v su­me prib­liž­ne 108 mil. USD. In­for­mo­va­lo o tom ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti. HP Rus­ko priz­na­la, že vy­tvo­ri­la taj­ný fond a pod­plá­ca­la ru­ských pred­sta­vi­te­ľov, aby si za­bez­pe­či­la veľ­ký kon­trakt na do­dáv­ku tech­no­ló­gií v hod­no­te viac ako 35 mil. eur, uvie­dol ame­ric­ký re­zort spra­vod­li­vos­ti. Hewlett-Pac­kard sa k sprá­ve hneď ne­vy­jad­ri­la.

Inter­ne­to­vý por­tál nas­daq.com uvie­dol, že cel­ko­vá po­ku­ta 108 mil. USD sa tý­ka aj dcér­skych spo­loč­nos­ti Hewlett-Pac­kard v Poľ­sku a Mexiku, kde fir­ma tiež pod­plá­ca­la vlád­nych úrad­ní­kov s cie­ľom zís­kať kon­trak­ty. Rus­ká dcé­ra fir­my pod­ľa nas­daq.com dos­ta­la po­ku­tu 58,8 mil USD pre pod­plá­ca­nie s cie­ľom za­ru­čiť si ob­jed­náv­ky od úra­du rus­ké­ho ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra. Poľ­ská dcé­ra HP pod­pla­ti­la vlád­nych úrad­ní­kov, aby dos­ta­la ob­jed­náv­ky od štát­nej po­li­caj­nej agen­tú­ry a v Mexiku ame­ric­ká fir­ma ne­zá­kon­ne zís­ka­la ob­jed­náv­ky od štát­nej mexic­kej rop­nej spo­loč­nos­ti.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter