Britská vláda chce cez TV motivovať deti, aby sa učili programovať, robiť animácie a zvládnuť 3D tlač

Brit­ská ve­rej­nop­ráv­na te­le­ví­zia BBC bu­de na svo­jej webo­vej strán­ke Bi­te­si­ze uve­rej­ňo­vať ná­vo­dy na prog­ra­mo­va­nie, kví­zy a ďal­šie pod­por­né ma­te­riá­ly, kto­ré sú v sú­la­de s no­vý­mi os­no­va­mi na vy­učo­va­nie pred­me­tov tý­ka­jú­cich sa in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.

Bu­dú ur­če­né pre mlad­šie de­ti a bu­dú ich učiť pí­sať ani­má­cie, la­diť prog­ra­my a vy­svet­ľo­vať fun­go­va­nie inter­ne­tu. Ten­to svoj krok cha­rak­te­ri­zo­va­la ako „pred­čas­ný štart" šir­šej ini­cia­tí­vy na na­bá­da­nie k prog­ra­mo­va­niu, kto­rá sa má spus­tiť na bu­dú­ci rok.

Na je­seň za­čne BBC vy­sie­lať aj nie­koľ­ko det­ských te­le­víz­nych re­lá­cií s te­ma­ti­kou prog­ra­mo­va­nia. Tech­no­babb­le bu­de prog­ram za­me­ra­ný na ap­li­ká­cie a gad­ge­ty a má po­môcť det­ským di­vá­kom roz­ší­riť svo­je po­čí­ta­čo­vé zruč­nos­ti. Ďal­šia re­lá­cia s náz­vom Ap­pso­lu­te Ge­nius bu­de za­me­ra­ná na sú­ťaž det­ských ná­pa­dov na vi­deoh­ru. Z nich sa vy­be­rie naj­lep­ší a po­tom sa bu­de po­čas 12 týž­dňov sle­do­vať vý­voj toh­to ti­tu­lu, až kým hra ne­bu­de vy­da­ná pre PC a mo­bil­né te­le­fó­ny. Tre­tia re­lá­cia Ni­na and the Neu­rons: Go Di­gi­tal bu­de ve­no­va­ná 3D tla­či, prog­ra­mo­va­niu, sa­mos­tat­ne jaz­dia­cim autám a pod.

„Ide o to, aby sme da­li bu­dú­cej ge­ne­rá­cii šan­cu for­mo­vať svet, a to nie­len v úlo­he spot­re­bi­te­ľa," po­ve­da­la Jes­si­ca Ce­ci­lo­vá, šéf­ka ini­cia­tí­vy BBC na pod­po­ru prog­ra­mo­va­nia a di­gi­tál­nej tvor­by.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter