Chladiaci box Coolest ako pre Bonda dosiahol nový rekord v crowdfundingu

Do­te­raj­ší re­kord v ob­las­ti crowdfun­din­gu či­že ma­so­vé­ho fi­nan­co­va­nia pro­jek­tu pat­ril smart ho­din­kám Pebb­le, kto­ré v kam­pa­ni na por­tá­li Kic­kstar­ter zís­ka­li v má­ji 2012 su­mu 10,27 mil. do­lá­rov, pred ni­mi dr­ža­la re­kord an­droi­do­vá vi­deo­her­ná kon­zo­la Ouya so su­mou 8,5 mil. do­lá­rov.

No te­raz sa no­vým re­kor­dom mô­že poch­vá­liť chla­dia­ci box Coo­lest, kto­rý na rov­na­kom por­tá­li zís­kal po­čas ne­ce­lých dvoch me­sia­cov prís­pev­ky vo vý­ške 11,07 mi­lió­na do­lá­rov (te­raz je na kon­te už viac ako 13,2 mil. do­lá­rov).

Video:


Čím je Coo­lest ta­ký za­ují­ma­vý? Pod­ľa vy­jad­re­nia je­ho tvor­cu Rya­na Grep­pe­ra nie je ta­ký „nud­ný" ako os­tat­né chla­dia­ce boxy. Je to­tiž roz­ší­re­ný o nie­koľ­ko prak­tic­kých fun­kcií. K je­ho vý­ba­ve pat­rí mixér s 18-vol­to­vou ba­té­riou, kto­rým mož­no prip­ra­viť nap­rík­lad mixova­né ná­po­je s ľa­dom, ďa­lej od­ní­ma­teľ­ný vo­dov­zdor­ný blue­toot­ho­vý rep­ro­duk­tor s vlas­tnou 1500 mAh ba­té­riou na preh­rá­va­nie hud­by zo smar­tfó­nu, na­bí­jač­ka USB, LED svet­lo, rám s ko­lies­ka­mi na uľah­če­nie pre­ná­ša­nia boxu, zá­klad­ná vý­ba­va na sto­lo­va­nie, ot­vá­rač fliaš a nie­koľ­ko ďal­ších uži­toč­ných dopl­nkov.

coolest_usb_charger.jpg

Coo­lest si mož­no pre­dob­jed­nať za 185 do­lá­rov, no za do­da­nie mi­mo úze­mia USA si tre­ba prip­la­tiť ďal­ších 100 do­lá­rov. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať vo feb­ruári. Grep­per te­raz sto­jí pred ná­roč­nou úlo­hou - mu­sí za­bez­pe­čiť vý­ro­bu chla­dia­ce­ho boxu pre viac ako 45-ti­síc pris­pie­va­te­ľov. Pod­ľa do­te­raj­ších skú­se­nos­tí tri zo šty­roch ús­peš­ných crowdfun­din­go­vých kam­pa­ní na Kic­kstar­te­ri ma­jú meš­ka­nie v do­dáv­kach. Grep­per vraj už spo­lup­ra­cu­je s tí­mom prie­my­sel­ných di­zaj­né­rov a prip­ra­vu­je sé­rio­vú vý­ro­bu svoj­ho chla­di­ča.

Zdroj: newsmax.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter