PR: DB2 BLU s POWER8 prináša mnohonásobné zrýchlenie analytického spracovania dát

Roz­poč­ty IT od­de­le­ní preš­li v pos­led­nej de­ká­de vý­raz­nou zme­nou. Ako uka­zu­je štú­dia z di­el­ne IDC (graf 1), roz­poč­ty neus­tá­le na­ras­ta­jú, pri­čom trend cel­ko­vých vý­dav­kov na ob­sta­ra­nie no­vých server­ov je viac-me­nej stag­nu­jú­ci. A to aj na­priek to­mu, že vý­kon server­ov sa dra­ma­tic­ky zvý­šil. Nák­la­dy na na­pá­ja­nie a chla­de­nie sa tiež zvý­ši­li iba mier­ne. Čo te­da pohl­cu­je čo­raz väč­šiu časť IT roz­poč­tov? Je to sprá­va a ma­naž­ment sys­té­mov, čo je veľ­mi ne­priaz­ni­vý trend naj­mä v dneš­nej do­be de­fi­no­va­nej no­vý­mi fe­no­mén­mi ako Big Da­ta, ke­dy je ne­vyh­nut­né pres­me­ro­vať roz­poč­ty do no­vých in­ves­tí­cií, nie „kŕme­nia" sú­čas­ných sys­té­mov. Vý­cho­dis­kom z tej­to si­tuácie mô­že byť prá­ve voľ­ba da­ta­bá­zy.

graf_pr.jpg

Ako to­to sú­vi­sí s naj­nov­šou ge­ne­rá­ciou POWER8 pro­ce­so­rov a da­ta­bá­zo­vej tech­no­ló­gie DB2 s BLU ak­ce­le­rá­ciou?

Vo sve­te Big Da­ta a bu­si­ness ana­ly­tics, sú dneš­né da­ta­bá­zy veľ­mi dô­le­ži­tou sú­čas­ťou tých­to fe­no­mé­nov a čas­to pou­ží­va­né. Vzhľa­dom k pot­re­be veľ­mi rých­lej od­oz­vy spra­co­va­nia, agi­li­ty a ana­lý­zy tých­to dát, čo­raz viac fi­riem pre­chá­dza k da­ta­bá­zam, kto­ré vy­uží­va­jú spra­co­va­nie v pa­mä­ti, tzv. in-me­mo­ry pro­ces­sing. Spo­loč­nosť IBM priš­la tiež s tou­to ino­vá­ciou v pos­led­nej ver­zii svo­jej da­ta­bá­zo­vej plat­for­my DB2 s náz­vom "BLU Ac­ce­le­ra­tion". Pod­po­ro­va­né ope­rač­né sys­té­my tej­to naj­nov­šej ver­zie s ozna­če­ním 10.5 sú Li­nux, UNIX aj Win­dows, a v ob­las­ti har­dvé­ru sú pod­po­ro­va­né Power Sys­tems aj x86 plat­for­ma.

"DB2 s tech­no­ló­giou „BLU Ac­ce­le­ra­tion" je ďal­šia ge­ne­rá­cia da­ta­bá­zo­vej tech­no­ló­gie, kto­rá zá­sad­ne me­ní hru v ob­las­ti 'in-me­mo­ry com­pu­ting'," ho­vo­rí Bob Fris­ke, glo­bál­ny mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér pre IBM Power Sys­tems. "S ,BLU Ac­ce­le­ra­tion' je mož­né ana­ly­zo­vať dá­ta rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým a za­bez­pe­čiť pre fir­mu ras­tú­ce príj­my, zní­že­nie nák­la­dov a ri­zi­ká."

Tá­to tech­no­ló­gia ok­rem iné­ho pok­rý­va inter­né da­ta­bá­zo­vé ana­lý­zy, kto­ré pou­ží­va­te­ľom po­má­ha­jú za­bez­pe­čiť prá­cu nad ak­tuál­ny­mi dá­ta­mi a vy­ko­ná­va­nie ana­lýz v tak­mer reál­nom ča­se. DB2 s ak­ce­le­rá­ciou BLU ďa­lej zvy­šu­je vý­kon na­sa­de­ním tech­no­ló­gií, kto­ré umies­tňu­jú dá­to­vé stĺpce do pa­mä­te, a to bez ob­me­dze­ní a nák­la­dov bež­ných pa­mä­ťo­vých da­ta­báz. Pri tom­to spô­so­be je vy­hľa­dá­va­nie dát ďa­le­ko rých­lej­šie, ako pri kla­sic­kom "riad­ko­vom" spra­co­va­ní.

Klien­ti za­zna­me­na­li s DB2 BLU ak­ce­le­rá­ciou až 10-ná­sob­ný kom­pres­ný po­mer vo­či ne­kom­pri­mo­va­ným ta­buľ­kám. Ok­rem to­ho DB2 BLU umož­ňu­je až 20 ná­sob­né zvý­še­nie vý­ko­nu v ob­las­ti ana­ly­tic­ké­ho a tran­sak­čné­ho spra­co­va­nia vply­vom pou­ži­tia tech­no­ló­gie 'in-me­mo­ry co­lum­nar pro­ces­sing'.

Video:


DB2 BLU a naj­nov­šia ge­ne­rá­cia pro­ce­so­ro­vej tech­no­ló­gie POWER8

Naj­nov­šia ge­ne­rá­cia IBM Power Sys­tems, pos­ta­ve­ná na tech­no­ló­gii pro­ce­so­ra POWER8, bo­la oh­lá­se­ná v ap­rí­li toh­to ro­ku a je dos­tup­ná od jú­na. V mno­hých oh­ľa­doch po­nú­ka tech­no­ló­gia POWER8 vlas­tnos­ti vhod­né pre na­sa­de­nie do pros­tre­dí Big Da­ta a ana­ly­tic­ké­ho spra­co­va­nia dát. Prá­ve spo­je­nie ak­ce­le­rač­ných vlas­tnos­tí sof­tvé­ru DB2 BLU a naj­nov­šej RISC har­dvé­ro­vej IBM plat­for­my pri­ná­ša vý­raz­né vý­ho­dy ply­nú­ce z toh­to spo­je­nia:

- POWER8 pri­ná­ša zvý­še­ný vý­poč­to­vý vý­kon s ​​via­ce­rý­mi vlák­na­mi na jad­ro, op­ro­ti tra­dič­né­mu ko­mo­dit­né­mu har­dvé­ru. Jed­ná sa o vý­poč­to­vý vý­kon, kto­rý je pot­reb­ný pri veľ­kých a zlo­ži­tých dá­to­vých se­toch pri ge­ne­ro­va­ní náh­ľa­dov s rých­lou od­oz­vou - s BLU Ac­ce­le­ra­tion tech­no­ló­giou.

- Ob­rov­ská pa­mäť a zvý­še­nie pa­mä­ti ca­che na či­pe op­ro­ti x86 sys­té­mom pri­ná­ša väč­ší pra­cov­ný pries­tor pre dá­ta s niž­šou la­ten­ciou s vy­uži­tím BLU Ac­ce­le­ra­tion

- Prie­pus­tnosť v ob­las­ti I/O je až 2.4 ná­sob­ne vy­ššia v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou ge­ne­rá­ciou POWER7. To­to umož­ňu­je ďa­le­ko rých­lej­ší prís­tup, pre­sú­va­nie a ma­ni­pu­lá­ciu s dá­ta­mi

- Na POWER8 tech­no­ló­gii pos­ta­ve­ný sys­tém pri­chá­dza s je­di­neč­nou ino­vá­ciou s náz­vom CA­PI, kto­rá pos­ky­tu­je mož­nosť roz­ší­re­nia sys­té­mo­vej pa­mä­te a umož­ňu­je spra­co­vať rých­lej­šie a na men­šom poč­te server­ov viac dát

obr_pr.jpg

Prin­cíp fun­go­va­nia tech­no­ló­gie DB2 BLU

Aj na zá­kla­de uve­de­ných vlas­tnos­tí mô­že­me kon­šta­to­vať, že tech­no­ló­gia BLU Ac­ce­le­ra­tion je op­ti­ma­li­zo­va­ná pre spo­lup­rá­cu s POWER8, s pr­vým IBM pro­ce­so­rom špe­ciál­ne navr­hnu­tým pre na­sa­de­nie v ob­las­ti Big Da­ta.

Pre viac in­for­má­cií o DB2 BLU a POWER8 klik­ni­te na nas­le­du­jú­ce od­ka­zy:

DB2 and Power Sys­tems
http://ibm.com/db2/power-sys­tems

DB2 with BLU Ac­ce­le­ra­tion
http://ibmblu­hub.com

DB2 with BLU Ac­ce­le­ra­tion download 90 days Trial ver­sion
http://www.ibmblu­hub.com/get-blu/

Novin­ky zo sve­ta Unixu a Li­nuxu v rám­ci slo­ven­skej power club ko­mu­ni­ty
http://www.powerclub.sk/


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter