IFA 2014 – pohľad z vtáčej perspektívy (video)

IFA je naj­väč­šia vý­sta­va spot­reb­nej elek­tro­ni­ky v Euró­pe a roz­ho­du­je o tom, čo si bu­de­me ku­po­vať na via­noč­nom tr­hu. Ko­ná sa v Euró­pe a fir­my ju už be­rú ako príl­eži­tosť na pred­sta­ve­nie no­vých pro­duk­tov. Vy­sta­vu­jú sa to hlav­ne smar­tfó­ny, ďa­lej te­le­ví­zo­ry, ale aj ku­chyn­ské spot­re­bi­če a naj­čas­tej­ším pro­duk­tom vý­sta­vy IFA je ká­vo­var.

Titulka.jpg

IFA je naj­väč­šia vý­sta­va spot­reb­nej elek­tro­nic­ky v Euró­pe. Ten­to rok pri­bud­la luxus­ná vý­stav­ná ha­la a fir­my si prip­ra­vi­li aj sve­to­vé pre­mié­ry

Ten, kto­rý sme vi­de­li na stán­ku Phi­lips má di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie cez tab­let a umož­ňu­je úpl­ne pres­ne nas­ta­viť ako bu­de va­ša ká­va vy­ze­rať. Pri­ro­dze­ne sme to vy­skú­ša­li, fakt ši­kov­ná ve­cič­ka. Vy­skú­ša­li sme aj ho­le­nie s úpl­ne naj­mo­der­nej­ším ho­lia­cim stroj­če­kom. K ne­mu má­te tiež ap­li­ká­ciu, kto­rý vás nau­čí ako sa ho­liť, aby ste do­siah­li po­ža­do­va­ný vzhľad, kto­rý sa na­vy­še ho­dí k va­šej oso­be. Pri­tom sa po­su­dzu­je napr. far­ba a cit­li­vosť ko­že, od­po­ve­dá­te asi na 5 otá­zok o cha­rak­te­re a sof­tvér po­tom navr­hne di­zajn úp­ra­vy va­šej bra­dy.

Vráť­me sa ale k to­mu, pre­čo sme na vý­sta­vu IFA iš­li tak­mer ce­lá re­dak­cia. Sam­sung pred­sta­vil smar­tfón Ga­laxy No­te 4 ale aj Ga­laxy No­te Ed­ge, kto­rý po­va­žu­je­me za naj­re­vo­luč­nej­šie za­ria­de­nie toh­to­roč­nej vý­sta­vy IFA. Ed­ge je v sku­toč­nos­ti vy­ba­ve­ný dvo­ma dis­ple­ji, ten dru­hý je umies­tne­ný na sko­se­nej hra­ne a umož­ňu­je rých­le ov­lá­da­nie ce­lé­ho za­ria­de­nia. Mô­že­te si vy­brať spo­me­dzi sied­mych rých­lych pa­ne­lov, me­dzi kto­rý­mi sa dá lis­to­vať po­hy­bom prs­ta. Napr. keď má­te spus­te­ný fo­toa­pa­rát, vi­dí­te v hor­nej čas­ti liš­tu, kto­rá ob­sa­hu­je rých­le voľ­by pre je­ho pre­vádz­ku a nas­ta­ve­nie. Veľ­mi za­ují­ma­vým za­ria­de­ním je aj Sam­sung Gear S, te­da in­te­li­gen­tné ho­din­ky s 2-pal­co­vým za­hnu­tým dis­ple­jom. Ob­sa­hu­jú aj čí­tač­ku mic­ro­SIM kar­ty, te­da je z nich mož­né te­le­fo­no­vať aj bez smar­tfó­nu. Vy­ze­ra­jú veľ­mi efek­tne a sof­tvé­ro­vé návr­hy dis­ple­jov dá­va­jú tým­to ho­din­kám punc luxusu. (Sam­sun­gGearS-Sim.jpg)

Ho­din­ky Sam­sung Gear S ma­jú te­raz aj pries­tor pre vlas­tnú SIM kar­tu

SamsungNote4Swarovski.jpg

Sam­sung No­te 4 v di­zaj­ne Swarov­ski

SamsungNoteEdge.jpg

Naj­re­vo­luč­nej­ší expo­nát vý­sta­vy IFA 2014 - Sam­sung No­te Ed­ge so za­hnu­tým dis­ple­jom

So­ny uká­za­lo tro­ji­cu Z3 za­ria­de­ní a pri­ro­dze­ne od­olá­va­jú dl­ho­do­bé­mu po­no­re­niu do vo­dy. In­te­li­gen­tné ho­din­ky od So­ny vy­ze­ra­jú dob­re, spo­lie­ha­jú na sys­tém An­droid Wear a z fa­reb­ných vy­ho­to­ve­ní sa vám za­krú­ti hla­va. Le­no­vo prí­de so smar­tfón­mi aj na Slo­ven­sko a zo už v ok­tób­ri a napr. no­vin­ka VI­BE X2 exis­tu­je aj v bam­bu­so­vom di­zaj­ne.

SonyXperiaZ3TabletCompact.jpg

Naj­lep­ší tab­let vý­sta­vy IFA 2014 - So­ny Xpe­ria Z3 Tab­let Com­pact. Je tak ľah­ký, že vás to až za­ra­zí

SonyZ3.jpg

Spo­loč­nosť So­ny or­ga­ni­zo­va­la aj wor­ksho­py, ten­to kon­krét­ne bol za­me­ra­ný na kva­li­tu zvu­ku

Veľ­kou té­mou vý­sta­vy IFA bo­li te­le­ví­zo­ry so za­kri­ve­ný­mi dis­plej­mi. Je to ak­tuál­ny trend, keď­že za­kri­ve­nie je prí­nos­né hlav­ne na sle­do­va­nie fil­mov pri vy­ho­to­ve­ní v po­me­re 21:9. Av­šak napr. na špor­to­vé pre­no­sy nie je za­kri­ve­nie to pra­vé, a pre­to Sam­sung pri­šiel aj s te­le­ví­zo­rom, u kto­ré­ho mô­že­te me­niť po­lo­mer za­kri­ve­nia od úpl­ne rov­né­ho až po za­kri­ve­nie s po­lo­me­rom 4,2 met­ra. Asi naj­väč­šiu re­vo­lú­ciu sme však vi­de­li na stán­ku Phi­lips, kde tá­to spo­loč­nosť de­monštro­va­la ako to bu­de s pok­ra­čo­va­ním tech­no­ló­gie Am­bi­light. A to­to roz­ší­re­nie ob­ra­zu mi­mo di­ago­ná­lu ob­ra­zov­ky nás nao­zaj dos­ta­lo. Ide o tech­no­ló­giu Af­terGlow, kto­rý sa ob­ja­ví v TPV te­le­ví­zo­roch od ok­tób­ra toh­to ro­ka.

A pre­chá­dza­me na net­ra­dič­né ov­lá­da­nie po­čí­ta­čov len po­mo­cou po­hy­bov rúk, te­da ges­ta­mi. Sta­čí na to 3D ka­me­ra, kto­rá je tak ma­lá, že sa dá za­bu­do­vať aj do naj­ten­ších no­te­boo­kov ale­bo tab­le­tov. Ta­ká­to ka­me­ra po­tom do­ká­že za­zna­me­nať aj 3D po­do­bu tvá­re a sú­čas­né hry vy­ba­ví tak, že hlav­ným hr­di­nom v hre bu­de­te vy sám. Sta­čí len nie­koľ­ko po­hy­bov pred ka­me­rou a má­te va­šu tvár v te­le hr­di­nu. Po­tom už sta­čí len nie­čo ako oku­lia­re pre vir­tuál­nu reali­tu a ste up­ros­tred hry, kde bo­ju­je­te s ne­pria­teľ­mi a za­chra­ňu­je­te svet. To­to nao­zaj nie­čo úpl­ne no­vé­ho, her­ný prie­my­sel ča­ká úpl­ne no­vý roz­mer.

S čím sa ale stre­tá­va­me my všet­ci, sú na­pá­ja­cie adap­té­ry, pri­ro­dze­ne pre rôz­ne za­ria­de­nie od­liš­né. To­mu bu­de ko­niec s tech­no­ló­giou re­zen­ce. Je to re­zo­nan­čná tech­no­ló­gia, kto­rá bez­drô­to­vo pre­ne­sie ener­giu a vy­ža­du­je in­šta­lá­ciu špe­ciál­nych spod­ných kry­tov do za­ria­de­ní a na­bí­ja­cej pod­lož­ky do pra­cov­né­ho sto­la. Po­tom už mô­že­te na­bí­jať bez na­bí­jač­ky a káb­lov. A nie­len na­bí­jať, ale aj pri­po­jiť bez­drô­to­vo napr. dva mo­ni­to­ry, 3D tla­čia­reň, myš, klá­ves­ni­cu a iné pe­ri­fér­ne za­ria­de­nia.

IntelRezence.jpg

Naj­re­vo­luč­nej­šiu tech­no­ló­giu uká­zal In­tel. Re­zen­ce umož­ňu­je bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie ale aj pre­pá­ja­nie rôz­nych za­ria­de­ní na pe­ri­fé­rie

No a na zá­ver tu má­me asi naj­väč­ší úlet vý­sta­vy. Ide o ro­bo­ta WowWee, kto­ré­ho ov­lá­da­te cez smar­tfón a pri­ne­sie vám ob­ľú­be­ný ná­poj. Ce­na za jed­né­ho ro­bo­ta je 500 Eur.

Video:


On­drej Mac­ko, BerlínOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter