Firma HP Slovakia vlani s poklesom tržieb na takmer 141 mil. eur

Pre­daj­ca vý­poč­to­vej tech­ni­ky, spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia, s.r.o., za­zna­me­nal v ob­do­bí od 1. no­vem­bra 2012 do 31. ok­tób­ra mi­nu­lé­ho ro­ka pok­les tr­žieb z pre­da­ja vlas­tných vý­rob­kov a slu­žieb na 140,78 mil. eur z 171,8 mil. eur. Fir­ma za­kon­či­la os­tat­né úč­tov­né ob­do­bie so stra­tou 5,61 mil. eur, čím si vý­raz­ne po­hor­ši­la v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim hos­po­dár­skym ro­kom, ke­dy do­siah­la zisk 5,62 mil. eur.

Vy­plý­va to zo zve­rej­ne­nej úč­tov­nej zá­vier­ky. V sle­do­va­nom ob­do­bí kles­li aj tr­žby z pre­da­ja to­va­ru na 6,86 mil. eur z 8,53 mil. eur. Spo­loč­nosť v mi­nu­lom úč­tov­nom ob­do­bí zní­ži­la nák­la­dy na spot­re­bu ma­te­riá­lu, ener­gie a os­tat­ných nes­kla­do­va­teľ­ných do­dá­vok, a to na 5,45 mil. eur z 14,2 mil. eur. Pok­les­li aj zá­väz­ky fir­my na 38,24 mil. eur z 44,32 mil. eur.

Pre­daj­ca vý­poč­to­vej tech­ni­ky evi­do­val ku kon­cu úč­tov­né­ho ob­do­bia ma­je­tok v hod­no­te 61,32 mil. eur, pod­stat­nú časť z ne­ho tvo­ril obež­ný ma­je­tok, kon­krét­ne 53,68 mil. eur. Zá­klad­né ima­nie zos­ta­lo nez­me­ne­né, 1,043 mil. eur.

Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia vznik­la 31. mar­ca 2000 zá­pi­som do ob­chod­né­ho re­gis­tra. Fir­ma sa ok­rem iné­ho za­obe­rá in­šta­lá­ciou vý­poč­to­vej tech­ni­ky, za­ria­de­ní a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, či s tým spo­je­ný­mi kon­zul­tač­ný­mi služ­ba­mi.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter