Kognitívny computing sľubuje ďalšiu revolúciu v IT. Počítače budú lepšie rozumieť ľuďom

V augus­te sa us­ku­toč­ni­la kon­fe­ren­cia Cog­ni­ti­ve Com­pu­ting Fo­rum, or­ga­ni­zo­va­ná ka­li­for­nskou or­ga­ni­zá­ciou Da­ta­ver­si­ty. Bo­li tu pred­sta­ve­né niek­to­ré tren­dy v ob­las­ti vý­vo­ja sof­tvé­ru a prí­pad­ne ce­lé­ho IT, kto­ré by pod­ľa od­bor­ní­kov ma­li v bu­dúc­nos­ti zís­kať na vý­zna­me.

Jed­na z dô­le­ži­tých čŕt je vy­uži­tie pr­vkov ume­lej in­te­li­gen­cie. Ale nie v ta­kej po­do­be, ako to bo­lo pred­tým pri tzv. zna­los­tných či exper­tných sys­té­mov, kto­ré bo­li vy­sta­va­né zvy­čaj­ne na ši­ro­kej bá­ze pra­vi­diel vy­tvo­re­ných na zá­kla­de skú­se­nos­tí špe­cia­lis­tov v od­bo­re. No­vo sa skôr ho­vo­rí o tzv. kog­ni­tív­nom com­pu­tin­gu (cog­ni­ti­ve com­pu­ting), čo je tro­chu za­hmle­ný a rôz­ne pou­ží­va­ný po­jem.

Kog­ni­tív­ne ap­li­ká­cie ma­jú po­dob­ne ako ľud­ský mo­zog vlas­tnosť učiť sa zo skú­se­nos­ti ale­bo z inštruk­cií. Tak ako je člo­vek zá­vis­lý od zmys­lov, kog­ni­tív­ne ap­li­ká­cie pra­cu­jú s dá­ta­mi, kto­ré nie­len spra­cú­va­jú, ale sa z nich sú­čas­ne aj učia. Tie­to rie­še­nia sa pre­to ho­dia naj­mä na naj­rôz­nej­šie ana­lý­zy a adap­tač­né rie­še­nia, keď sa do­ká­žu pris­pô­so­biť spô­so­bom, ako by to žiad­ny pev­ne nap­rog­ra­mo­va­ný sof­tvér ne­ve­del.

Čo po­núk­ne kog­ni­tív­ny com­pu­ting?

Me­dzi hlav­né zá­ve­ry, kto­ré na Cog­ni­ti­ve Com­pu­ting Fo­re za­zne­li, pa­tria tie­to bo­dy:
Kog­ni­tív­ny com­pu­ting zme­ní spô­sob, ako pra­cu­je­me so sof­tvé­ro­vý­mi sys­té­ma­mi.
Je­den z cie­ľov kog­ni­tív­ne­ho com­pu­tin­gu je do­siah­nuť, aby po­čí­ta­če inter­ago­va­li s ľuď­mi via­ce­rý­mi ľud­ský­mi spô­sob­mi. Aj keď sme eš­te stá­le ďa­le­ko od mož­nos­ti pl­né­ho roz­poz­na­nia hla­su a po­ro­zu­me­nie ja­zy­ka, mož­no si už pred­sta­viť ob­las­ti, kde mož­no s pri­ro­dze­ným ja­zy­kom pra­co­vať.

Nap­rík­lad spo­loč­nosť IBM v rám­ci sys­té­mu Wat­son Q & A pra­cu­je na ana­lý­zach dát, kde by vý­sled­ky bo­li inter­pre­to­va­né v pri­ro­dze­nom ja­zy­ku. Roz­pra­co­va­né sú však aj ďal­šie a ove­ľa pok­ro­či­lej­šie tech­no­ló­gie. Nap­rík­lad Mark Sa­gar z uni­ver­zi­ty v Auc­klan­de na fó­re pred­sta­vo­val mož­nos­ti, ako sof­tvér mô­že pod­ľa tvá­re roz­poz­ná­vať vý­ra­zy a emó­cie. Prá­ca s pri­ro­dze­ným ja­zy­kom je veľ­ká vý­zva naj­mä v ob­las­ti mo­bi­li­ty.

Kog­ni­tív­ny prís­tup mô­že rie­šiť prob­lé­my biz­ni­su lep­šie než tra­dič­ný sof­tvér. Veľ­ké fir­my sa v nas­le­du­jú­cich ro­koch sta­nú at­rak­tív­ny­mi zá­kaz­ník­mi pre do­dá­va­te­ľov kog­ni­tív­ne­ho sof­tvé­ru. Tak pre tých väč­ších hrá­čov, ako aj pre ma­lé star­tu­py, kto­ré sa po­kú­sia s vlas­tný­mi kog­ni­tív­ny­mi rie­še­nia­mi pre­ra­ziť. Nap­rík­lad Vi­vian Min­go­vá pred­sta­vi­la svoj ​​fra­mework za­lo­že­ný na kog­ni­tív­nom com­pu­tin­gu, kto­rý má po­môcť fir­mám efek­tív­ne vy­be­rať uchá­dza­čov na po­zí­cie sof­tvé­ro­vých vý­vo­já­rov. Na­mies­to ne­ko­neč­né­ho pre­chá­dzania sto­viek ži­vo­to­pi­sov vy­ko­ná kog­ni­tív­ny sys­tém vy­hod­no­te­nie auto­ma­tic­ky a rých­lo a zre­du­ku­je pot­reb­ný čas na zlo­mok.

Ta­kis­to niek­to­ré veľ­ké fi­nan­čné do­my a ra­tin­go­vé agen­tú­ry už vy­uží­va­jú so­fis­ti­ko­va­né kog­ni­tív­ne sys­té­my, pre­to­že tie do­ká­žu pri­niesť pot­reb­ný zá­ver ove­ľa rých­lej­šie a pra­co­vať s kom­plexnej­ší­mi dá­ta­mi, než by to do­ká­zal aký­koľ­vek člo­vek.

Dneš­ná po­do­ba kog­ni­tív­ne­ho com­pu­tin­gu je len za­čia­tok

To, čo dnes ozna­ču­je­me za kog­ni­tív­ny com­pu­ting, je pod­ľa od­bor­ní­kov len špič­ka ľa­dov­ca to­ho, čo prí­de v bu­dúc­nos­ti. Vý­voj v tej­to ob­las­ti má cie­le, kto­ré za­hŕňa­jú de­ká­du aj dlh­šie ča­so­vé úse­ky a tre­ba vy­rie­šiť prob­lé­my, kto­ré do­te­raz ne­bo­li rie­še­né. No pos­tup­ne jed­not­li­vé čriep­ky za­pa­da­jú do se­ba, a ako sa kog­ni­tív­ne prin­cí­py za­čnú ob­ja­vo­vať v reál­nom na­sa­de­ní a bu­de jas­ný ich prí­nos pre biz­nis, bu­de rásť aj do­pyt.

Kog­ni­tív­ny com­pu­ting je veľ­mi ši­ro­ká sfé­ra rie­še­ní a prob­lé­mov, za­hŕňa­jú­ca ob­las­ti, ako je sa­mou­če­nie, po­ro­zu­me­nie ja­zy­ka, ge­ne­tic­ké al­go­rit­my, rep­re­zen­tá­cia zna­los­tí, moz­go­vé si­mu­lá­cie a ďal­šie. Pos­tup­ne tie­to ob­las­ti do­zrie­va­jú a s tým, ako vy­jdú z la­bo­ra­tó­rií a uni­ver­zít, sta­nú sa ini­ciá­to­rom mno­hých zmien, pri­čom všet­ky dôs­led­ky si te­raz eš­te ne­vie­me ani pred­sta­viť. Ana­ly­ti­ci agen­tú­ry Forres­ter Re­search pre­to ozna­ču­jú kog­ni­tív­ny prís­tup za jed­nu z hlav­ných vĺn tran­sfor­má­cie IT, kto­rá nás v bu­dúc­nos­ti ča­ká.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter