Americká spoločnosť GlobalLogic otvorila vývojárske centrum v Košiciach za 2 milióny euro

Global-Logic-Logo.jpg Ame­ric­ká spo­loč­nosť Glo­balLo­gic in­ves­tu­je dva mi­lió­ny do­lá­rov do svoj­ho no­voot­vo­re­né­ho vý­vo­jo­vé­ho cen­tra v Ko­ši­ciach, kto­ré bu­de pos­ky­to­vať služ­by zá­kaz­ní­kom v stred­nej Euró­pe. Cen­trum vo štvr­tok uvied­li do uží­va­nia a za­tiaľ tu prá­cu naš­lo 60 ľu­dí. Za ma­na­žé­ra zod­po­ved­né­ho za expan­ziu spo­loč­nos­ti v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe bol me­no­va­ný Ivan Hruš­ka.

No­vé cen­trum v Ko­ši­ciach má pos­ky­to­vať príl­eži­tosť na rast spo­loč­nos­ti, kto­rý úz­ko sú­vi­sí s pot­re­ba­mi klien­tov a ich glo­bál­nym vý­vo­jom pro­duk­tov. Pod­ľa Iva­na Hruš­ku Slo­ven­sko pat­rí me­dzi kra­ji­ny s naj­rý­chlej­šie sa roz­ví­ja­jú­cim IT sek­to­rom v Euró­pe. "Má veľ­kú si­lu vo ve­de a vý­sku­me a ino­vá­ciách v tech­no­lo­gic­kom sek­to­re. Na­vy­še, Ko­šic­ký sa­mos­práv­ny kraj a mes­to Ko­ši­ce sa spá­ja­jú s IT Valley, čo pris­pie­va k zlep­še­niu vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu v re­gió­ne," po­ve­dal pri ot­vo­re­ní Hruš­ka.

Glo­balLo­gic prein­ves­tu­je v Ko­ši­ciach v ho­ri­zon­te dvoch ro­kov 2 mil. USD a po­núk­ne prá­cu mi­ni­mál­ne 200 IT špe­cia­lis­tom. Ide pre­dov­šet­kým o sof­tvé­ro­vých vý­vo­já­rov, ar­chi­tek­tov, pro­jek­to­vých ma­na­žé­rov, tech­nic­kých líd­rov a IT od­bor­ní­kov s know-how v ob­las­tiach zdra­vot­níc­tva, auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu, te­le­ko­mu­ni­ká­cií či Hi-Tech. "Na­ším dl­ho­do­bým cie­ľom je vy­bu­do­vať cen­trum s 500 vý­vo­jár­mi v ho­ri­zon­te pia­tich ro­kov," po­ve­dal Hruš­ka.

Vice­pre­zi­dent Ma­rek An­tal uvie­dol, že chcú byť naj­lep­ším IT za­mes­tná­va­te­ľom v re­gió­ne. "Glo­balLo­gic sto­jí za množ­stvom naj­uz­ná­va­nej­ších tech­no­lo­gic­kých pro­duk­tov dneš­ka. Šká­la je sku­toč­ne ši­ro­ká - od sil­ných nás­tro­jov na edi­tá­ciu mé­dií - prá­cu so zvu­kom a ob­ra­zom, až po ži­vo­ty za­chra­ňu­jú­ce le­kár­ske prís­tro­je," po­ve­dal Aj­mal Noo­ra­ni, se­nior vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Glo­balLo­gic.

Spo­loč­nosť Glo­balLo­gic pat­rí k líd­rom v ob­las­ti sof­tvé­ro­vé­ho vý­sku­mu a vý­vo­ja, sprá­vy sys­té­mov a pos­ky­tu­je služ­by tý­ka­jú­ce sa ino­vá­cií pro­duk­to­vé­ho in­ži­nier­stva, "con­tent" ma­naž­men­tu pros­tred­níc­tvom svo­jich vý­vo­jo­vých a di­zaj­no­vých cen­tier v rám­ci Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých, Spo­je­né­ho krá­ľov­stva, Ar­gen­tí­ny, Slo­ven­ska, Uk­ra­ji­ny, Iz­rae­lu, In­die a Čí­ny. Zo svo­jej cen­trá­ly v spo­je­ných štá­toch ria­di spo­loč­nosť di­zaj­no­vé a in­ži­nierske cen­trá po ce­lom sve­te. Roč­ne do­dá­va viac než 1 500 pro­jek­tov, pri­čom roč­ný ob­rat fir­my do­sa­hu­je prib­liž­ne 250 mil. USD.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter