EÚ udelila trom spoločnostiam pokutu 138 mil. eur za kartel

Európ­ska ko­mi­sia (EK) ude­li­la po­ku­tu spo­loč­nos­tiam Phi­lips, Sam­sung Elec­tro­nics a In­fi­neon Tech­no­lo­gies v súhr­nnej vý­ške 138 mil. eur. Dô­vo­dom je to, že fir­my ov­plyv­ňo­va­li ce­ny či­pov, kto­ré sa pou­ží­va­jú v SIM kar­tách. EK uvied­la, že kar­tel tr­val me­dzi rok­mi 2003 a 2005. Fir­my tak­tiež ko­na­li koor­di­no­va­ne nap­rík­lad v ob­las­ti pro­duk­čných ka­pa­cít a bu­dú­ce­ho sprá­va­nia sa na tr­hu.

Naj­vyš­šiu po­ku­tu dos­ta­la spo­loč­nosť In­fi­neon, keď­že mu­sí za­pla­tiť 82,8 mil. eur. Ne­mec­ká spo­loč­nosť od­miet­la zis­te­nia EÚ a uvied­la, že sa ob­rá­ti na európ­ske súd­ne or­gá­ny v Luxem­bur­sku. Po­ku­ta pre spo­loč­nosť Sam­sung je vo vý­ške 35,12 mil. eur a spo­loč­nosť Phi­lips dos­ta­la po­ku­tu vo vý­ške 20,15 mil. eur.

Spo­loč­nosť Phi­lips svo­ju di­ví­ziu po­lo­vo­di­čov vy­čle­ni­la do sa­mos­tat­nej spo­loč­nos­ti NXP Se­mi­con­duc­tors v ro­ku 2006. Po­ku­tu zo stra­ny EÚ pok­la­dá za ne­pod­lo­že­nú a rov­na­ko sa ob­rá­ti na súd. Spo­loč­nosť Re­ne­sas Tech­no­lo­gy sa vy­hla po­ku­te viac ako 51 mil. eur, keď­že na kar­tel upo­zor­ni­la.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter