Záujem o tablety opadáva. Aké sú hlavné príčiny?

Ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť IDC zní­ži­la svoj ​​od­had na ce­los­ve­to­vý rast pre­da­jov tab­le­tov v ro­ku 2014. Z pô­vod­nej pre­dik­cie 12,1 % doš­lo no­vo k zní­že­niu od­ha­du ras­tu iba na 6,5 % me­dzi­roč­ne. Po kvar­tá­loch dvoj­ci­fer­né­ho či do­kon­ca troj­ci­fer­né­ho ras­tu tak pri­chá­dza veľ­mi rých­le ochla­de­nie tr­hu. Pred­po­veď IDC pri­tom ako tab­le­ty ozna­ču­je aj tzv. mo­de­ly 2v1, kto­ré mô­žu byť pou­ži­té ako tab­let aj ako no­te­book.

Jean Phi­lip­pe Bouchard, ria­di­teľ vý­sku­mu pre tab­le­ty v agen­tú­re IDC, ho­vo­rí, že spo­lu s tým, ako ten­to trh vy­zrie­va, stá­va sa pred­po­ve­da­teľ­ným i z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka. Pô­vod­né ví­zie in­ten­zív­ne­ho ras­tu po nie­koľ­ko ďal­ších ro­kov sú tak de­fi­ni­tív­ne za­ho­de­né.

Dô­vo­dy pok­le­su zá­uj­mu o tab­le­ty

Bouchard tvr­dí, že ten, kto si chcel tab­let za­ob­sta­rať, ho už má a na ino­vá­ciu na nov­ší mo­del väč­ši­nou nie je dô­vod. Ľudia te­raz za­čí­na­jú, nao­pak, ut­rá­cať za lac­né no­te­boo­ky, smar­tfó­ny a aj za tzv. wearab­le prís­tro­je. Op­ro­ti pô­vod­né­mu od­ha­du sa tiež jas­ne uka­zu­je, že ľu­dia si tab­let ne­chá­va­jú vý­raz­ne dl­hší čas. Za­tiaľ čo pô­vod­ný od­had ži­vot­né­ho cyk­lu tab­le­tov ho­vo­ril o dvoch ro­koch, te­raz sa uka­zu­je, že to bu­dú skôr tri.

Bouchard tiež upo­zor­ňu­je na fakt, že za­tiaľ čo tab­le­ty pô­vod­ne spô­so­bi­li pok­les cien no­te­boo­kov, te­raz je to prak­tic­ky nao­pak. A to hlav­ne v Euró­pe, kde lac­né no­te­boo­ky vý­raz­ne tla­čia na tab­le­ty. Na trh v sú­čas­nos­ti mie­ri veľ­ké množ­stvo lac­ných no­te­boo­kov s Win­dows 8.1, kto­rý­mi chcú vý­rob­co­via kon­ku­ro­vať Chro­me­boo­kom a ďal­ším hyb­rid­ným prís­tro­jom. Ak niek­to vy­be­rá prís­troj s ma­lým dis­ple­jom, zvy­čaj­ne zvo­lí tab­let. Ale ak pot­re­bu­je väč­ší dis­plej, po­tom sa už väč­ši­nou ob­ze­rá po no­te­boo­ku, do­dá­va Bouchard.

Prá­ve veľ­kosť dis­ple­ja je spo­je­ná s pro­duk­ti­vi­tou a pre ľu­dí, kto­rí na ta­kom­to prís­tro­ji pot­re­bu­jú pra­co­vať, je pod­ľa Bouchar­da dô­le­ži­tá aj prí­tom­nosť klá­ves­ni­ce. Vo vý­sled­ku te­da ná­kup tab­le­tu v ta­kom prí­pa­de ne­dá­va príl­iš zmy­sel, ho­ci aj s klá­ves­ni­co­vým puz­drom, a no­te­book je pre ku­pu­jú­cich vhod­nej­šia voľ­ba. Zdá sa te­da, že tab­le­ty bo­li hlav­ne aká­si mód­na vl­na, kto­rá po­ma­ly opa­dá a pou­ží­va­te­lia sa vra­ca­jú k os­ved­če­ným „form fac­to­rom" ale­bo, nao­pak, hľa­da­jú za­se úpl­né no­vin­ky (poz­ri ďa­lej).

Per­spek­tí­vy tab­le­tov

Tab­le­ty sa bu­dú ten­to rok eš­te stá­le te­šiť dvoj­ci­fer­né­mu ras­tu na roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch, kde pôj­de o rast o 12 %. Naj­viac sa tu bu­dú pre­dá­vať ma­lé a lac­né tab­le­ty z Čí­ny. Nao­pak, na roz­vi­nu­tých tr­hoch zos­ta­ne kriv­ka pre­da­jov prak­tic­ky plo­chá. 

Mô­žu za to naj­mä ras­tú­ce oča­ká­va­nia od tzv. wearab­les za­ria­de­ní a no­vých mo­de­lov smar­tfó­nov, ale je mož­né, že mno­ho pou­ží­va­te­ľov vo vý­sled­ku opäť zis­tí, že tie­to prís­tro­je sú na ich úče­ly ne­dos­ta­ču­jú­ce, a bu­dú hľa­dať za­se tab­let. Tie­to prís­tro­je tiež bu­dú ge­ne­ro­vať dá­ta, kto­ré bu­dú pou­ží­va­te­lia chcieť niek­de zob­ra­ziť, no ma­lé dis­ple­je im ne­mu­sia vy­ho­vo­vať.

Zo stred­no­do­bé­ho a dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka by sa tak mo­hol vy­tvo­riť ha­lo efekt, keď pou­ží­va­te­lia bu­dú chcieť viac rôz­nych za­ria­de­ní, na kto­rých si bu­dú svo­je úda­je zob­ra­zo­vať. A prá­ve tab­le­ty by z toh­to efek­tu moh­li ťa­žiť.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter