Cez kampaň Ice Bucket Challenge sa prispelo Slovákom s ALS sumou 2000 eur

Kam­paň, kto­rú väč­ši­na re­gis­tru­je vďa­ka ti­síc­kam vi­deí, v kto­rých sa ce­leb­ri­ty i bež­ní ľu­dia oblie­va­jú ľa­do­vou vo­dou, vznik­la v USA s cie­ľom zís­kať fi­nan­cie na po­moc ľu­ďom tr­pia­cim zá­ker­nou Amyot­ro­fic­kou la­te­rál­nou skle­ró­zou (ALS). Ide o de­ge­ne­ra­tív­ne neu­ro­lo­gic­ké ocho­re­nie, pri kto­rom pa­cient strá­ca kon­tro­lu nad svo­ji­mi sval­mi.

Väč­ši­na pos­tih­nu­tých zo­mie­ra do pia­tich ro­kov od ob­ja­ve­nia príz­na­kov. Pod­ľa ne­pí­sa­ných pra­vi­diel kam­pa­ne sa vy­zva­ný buď ob­le­je ľa­do­vou vo­dou a poš­le 10 eur na po­moc pa­cien­tom s ALS ale­bo stu­de­nú spr­chu od­miet­ne a poš­le na rov­na­ký účel stov­ku.

Na Slo­ven­sku sa pa­cien­tom s ner­vo­vo-sva­lo­vý­mi ocho­re­nia­mi, vrá­ta­ne ALS, ve­nu­je Or­ga­ni­zá­cia mus­ku­lár­nych dys­tro­fi­kov. Od so­bo­ty na jej vý­zvu na dar­cov­skom por­tá­li ĽudiaĽuďom.sk pri­bud­lo už 53 da­rov, čo je päť­krát viac ako do­po­siaľ za ten­to rok. Naj­väč­ším do­no­rom je za­tiaľ mi­nis­ter škol­stva Pe­ter Pelleg­ri­ni, kto­rý or­ga­ni­zá­cii pos­lal 500 eur.

„Aj keď ne­vie­me, či kaž­dý z dar­cov pri­jal vý­zvu z Ice Buc­ket Challen­ge a už vô­bec nie, či sa oblial ved­rom ľa­do­vej vo­dy, je jas­né, že tá­to kam­paň po­má­ha aj na Slo­ven­sku. Chví­ľu sa sí­ce zda­lo, že mno­hí Ice Buc­ket Challen­ge po­cho­pi­li len ako bez­du­ché oblie­va­nie sa, no os­tat­né dni uka­zu­jú ob­rat. Da­ry pri­bú­da­jú neus­tá­le, len v uto­rok 26. augus­ta do 15. ho­di­ny ich v pros­pech OMD v SR pri­bud­lo de­vät­násť," ho­vo­rí ria­di­teľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Ro­land Kyš­ka.

Je­ho slo­vá potvr­dzu­je aj pred­sed­níč­ka OMD v SR An­drea Ma­du­no­vá: „Na­priek to­mu, že kam­paň vznik­la v Ame­ri­ke, mô­že­me skon­šta­to­vať, že jej po­zi­tív­ny vplyv za­zna­me­ná­va­me aj tu, na Slo­ven­sku. V pos­led­ných dňoch sme za­zna­me­na­li zvý­še­ný prí­sun fi­nan­čných pros­tried­kov od rôz­nych dar­cov, kto­rým ďa­ku­je­me za pod­po­ru v me­ne všet­kých ľu­dí, kto­rí tr­pia ocho­re­nia­mi, kto­ré spô­so­bu­jú od­ká­za­nosť na po­moc a kto­rým je tá­to kam­paň ve­no­va­ná."

Pris­pieť Or­ga­ni­zá­cii mus­ku­lár­nych dys­tro­fi­kov mô­žu dar­co­via ce­lo­roč­ne na www.Lu­dia­Lu­dom.sk/OMD. Or­ga­ni­zá­cia z da­rov hra­dí ok­rem iné­ho aj kom­pen­zač­né po­môc­ky pre pa­cien­tov, na kto­ré im nep­ris­pie­va štát. Pos­ky­tu­je tiež služ­by agen­tú­ry osob­nej asis­ten­cie a po­ra­den­stvo, or­ga­ni­zu­je in­teg­rač­né po­by­ty, rôz­ne kul­túr­ne či špor­to­vé po­du­ja­tia.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter