Amazon kúpil Twitch za necelú miliardu dolárov

Pô­vod­ne sa pri­tom pred­pok­la­da­lo, že sa služ­ba sta­ne sú­čas­ťou ro­di­ny Goog­le. Jed­na sá­ga je pri kon­ci. Dl­ho oča­ká­va­ný pre­daj her­nej strea­mo­va­cej vi­deos­luž­by sa sku­toč­ne us­ku­toč­nil. Ama­zon si spo­loč­nosť Twitch priv­las­tnil za ce­nu 970 mi­lió­nov do­lá­rov. Tak­mer kaž­dý pri­tom po­čí­tal s tým, že sa no­vým ma­ji­te­ľom Twitch sta­ne Goog­le, kto­rý ho pre­po­jí s vlas­tnou služ­bou YouTu­be.

Za­kla­da­te­lia Twitch si Ama­zon vy­bra­li, pre­to­že vraj ve­ria v ko­mu­ni­tu, zdie­ľa­jú jej hod­no­ty a ma­jú aj rov­na­ký poh­ľad na bu­dú­ce sme­ro­va­nie služ­by. Na­vy­še vraj Ama­zon pris­ľú­bil aj rých­lej­šiu po­moc. Všet­ko pod­ľa ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Twitch os­tá­va pri sta­rom, len pri­bud­nú no­vé zdro­je.

Ke­by Twitch zís­kal Goog­le, služ­ba by v dneš­nej po­do­be skon­či­la. Tak­to bu­de môcť Twitch na­ďa­lej fun­go­vať ako te­raz, iba­že pod hla­vič­kou Ama­zo­nu.

amazon.jpg

Pre­daj však bol ne­vyh­nut­ný. Z pô­vod­ne ma­lé­ho pro­jek­tu sa stal strea­mo­va­cí gi­gant. S ras­tú­cim poč­tom pou­ží­va­te­ľov sa však zhor­šo­va­la kva­li­ta pre­no­su a dos­tup­nosť služ­by. Mo­bil­né ap­li­ká­cie tiež nes­to­ja za nič. V mož­nos­tiach Ama­zo­nu je to­to všet­ko zme­niť k lep­šie­mu. Veď pre­vádz­ku­je veľ­kú clou­do­vú služ­bu Ama­zon Web Servic­es.

Zdá sa na­vy­še, že Ama­zon je pri­ja­teľ­nej­ší aj pre pou­ží­va­teľ­ské jad­ro Twitch. Pred­tým sa čas­to ob­ja­vo­va­li hla­sy va­ru­jú­ce pred pre­da­jom služ­by Goog­lu. Pre pou­ží­va­te­ľov je dô­le­ži­tá naj­mä ga­ran­to­va­ná ne­zá­vis­losť. Ama­zon už tak­to v mi­nu­los­ti po­ne­chal voľ­nosť nie­koľ­kých ak­vi­ro­va­ným služ­bám, tak­že z je­ho stra­ny nej­de len o práz­dne slo­vá.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter