Čína chce do októbra vytvoriť vlastný operačný systém pre počítače aj pre smartfóny

No­vý sof­tvér z vlas­tných zdro­jov má v Čí­ne nah­ra­diť za­hra­nič­né ope­rač­né sys­té­my na stol­ných po­čí­ta­čoch do jed­né­ho až dvoch ro­kov a pri mo­bil­ných za­ria­de­niach v ho­ri­zon­te troch až pia­tich ro­kov.

Čí­na by moh­la mať do ok­tób­ra toh­to ro­ku ope­rač­ný sys­tém z vlas­tných zdro­jov pre po­čí­ta­če a mo­bil­né ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia. No­vý sys­tém má kon­ku­ro­vať sof­tvé­ru za­hra­nič­ných vý­rob­cov ako Mic­ro­soft. Goog­le a App­le.

In­for­mo­va­la o tom v ne­de­ľu čín­ska tla­čo­vá agen­tú­ra Xin­hua. In­for­mač­né tech­no­ló­gie sú v dôs­led­ku po­čet­ných spo­rov v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti zdro­jom na­pä­tia me­dzi USA a Čí­nou. Vlá­da v Pe­kin­gu chce pod­po­rou do­má­cich fi­riem ob­me­dziť po­diel im­por­to­va­ných sys­té­mov, aký­mi sú Win­dows od Mic­ro­sof­tu, kto­rý do­mi­nu­je v ob­las­ti osob­ných po­čí­ta­čov, a An­droid od Goog­le, kto­rá prev­lá­da v seg­men­te mo­bil­ných za­ria­de­ní.

No­vý ope­rač­ný sys­tém by sa mal naj­skôr ob­ja­viť na stol­ných po­čí­ta­čoch, nás­led­ne sa po­čí­ta s je­ho roz­ší­re­ním na in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny a ďal­šie mo­bil­né za­ria­de­nia, uvied­la agen­tú­ra Xin­hua. Ci­to­va­la pri tom vy­jad­re­nia šé­fa štát­nej vý­vo­jár­skej sku­pi­ny Ni Guan­gna­na. "Dú­fa­me, že čín­sky ope­rač­ný sys­tém pre stol­né po­čí­ta­če uve­die­me na trh do ok­tób­ra," po­ve­dal Ni pod­ľa agen­tú­ry Xin­hua.

V Čí­ne už pod­ľa ne­ho exis­tu­je nie­koľ­ko do­má­cich ope­rač­ných sys­té­mov, me­dzi ni­mi a sys­té­ma­mi vy­spe­lých kra­jín však exis­tu­je veľ­ká prie­pasť, upo­zor­nil Ni. No­vý sof­tvér mô­že pod­ľa ne­ho nah­ra­diť za­hra­nič­né ope­rač­né sys­té­my na stol­ných po­čí­ta­čoch do jed­né­ho až dvoch ro­kov a pri mo­bil­ných za­ria­de­niach v ho­ri­zon­te troch až pia­tich ro­kov.

Čí­na v mar­ci toh­to ro­ka za­ká­za­la štát­nym úra­dom pou­ží­vať naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­sof­tu Win­dows 8. Fir­ma tiež v kraj­ne če­lí vy­šet­ro­va­niu pre po­doz­re­nie z poš­ko­dzo­va­nia hos­po­dár­skej sú­ťa­že. V mar­ci za­se vlá­da v Pe­kin­gu kri­ti­zo­va­la spo­loč­nosť Goog­le, kto­rej sys­tém An­droid údaj­ne ov­lá­da príl­iš ve­ľa mo­bil­ných te­le­fó­nov v Čí­ne.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter