Alza kúpila Publero, posilňuje pozíciu v oblasti elektronických médií

Naj­väč­ší čes­ký elek­tro­nic­ký ob­chod­ník Al­za.cz zís­kal ma­jo­rit­ný po­diel naj­väč­šie­ho dis­tri­bú­to­ra a pre­daj­cu elek­tro­nic­ké­ho pred­plat­né­ho no­vín a ča­so­pi­sov Pub­le­ro a za­via­zal sa in­ves­to­vať do ďal­šie­ho roz­vo­ja v ob­las­ti pre­da­ja elek­tro­nic­kých ča­so­pi­sov. Mi­no­rit­ný­mi ak­cio­nár­mi zos­tá­va­jú za­kla­da­te­lia Pub­le­ra Petr Ko­ry­tar a Ja­kub Ka­deřábek.

Pre vy­da­va­te­ľa je to kom­plet­ná plat­for­ma, kto­rá umož­ní jed­no­du­cho vstú­piť do sve­ta di­gi­tál­nej dis­tri­bú­cie ich ob­sa­hu a za­siah­nuť viac či­ta­te­ľov, kto­rí tak zís­ka­jú ľah­ký prís­tup k ich ob­sa­hu.

Ča­so­pi­sy sa bu­dú pre­dá­vať nie­len cez sú­čas­ný Pub­le­ro por­tál, ale do nie­koľ­kých týž­dňov bu­dú za­ra­de­né do por­tfó­lia pro­duk­tov Al­za.cz. Dopl­nia tak po­nu­ku di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu v sek­cii Al­za Me­dia, kto­rá v sú­čas­nos­ti za­hŕňa elek­tro­nic­ké a audio kni­hy, software, hud­bu, fil­my a hry. Za­kla­da­te­lia Pub­le­ra Ja­kub Ka­deřábek a Petr Ko­ry­tar vo fir­me zos­tá­va­jú a bu­dú ju na­ďa­lej ria­diť. Ja­kub Ka­deřábek zos­tá­va je­di­ným ko­na­te­ľom a ria­di­te­ľom a Petr Ko­ry­tar šé­fom di­ví­zie pub­lis­hin­gu a dis­tri­bú­cie.

Spo­loč­nosť Pub­le­ro s. r. o. pô­so­bí na čes­kom tr­hu od ro­ku 2010. Pros­tred­níc­tvom di­gi­tál­nej dis­tri­bú­cie elek­tro­nic­kej tla­če (no­vi­ny, ča­so­pi­sy, ka­ta­ló­gy) rea­gu­je na ce­los­ve­to­vý pok­les pre­da­ja kla­sic­kých pa­pie­ro­vých tla­čo­vín. Pub­le­ro v sú­čas­nej do­be dis­tri­buu­je a pre­dá­va v elek­tro­nic­kej po­do­be tak­mer 1500 no­vi­no­vých, ča­so­pi­so­vých a ka­ta­ló­go­vých ti­tu­lov vrá­ta­ne PC RE­VUE.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter