Ktoré faktory ovplyvňujú cyklus obmeny počítačov vo firmách?

Skôr pla­ti­lo tak­mer ne­men­né pra­vid­lo, že fir­my ob­mie­ňa­li svo­je PC v prie­me­re po 4 ro­koch. Ale v pos­led­nom ča­se sa na ten­to údaj už ne­dá spo­lie­hať a do pop­re­dia vy­stu­pu­jú iné fak­to­ry, kto­ré ov­plyv­ňu­jú to, ako dl­hý bu­de cyk­lus na up­gra­de.

Win­dows ako hlav­ný fak­tor?

V sú­čas­nos­ti mož­no za naj­výz­nam­nej­ší fak­tor pre cyk­lus ob­me­ny či neob­me­ny po­va­žo­vať Win­dows. Uká­za­lo sa to už spo­lu s Vis­tou, kto­rú fir­my od­mie­ta­li, a po­dob­ná si­tuácia je te­raz s Win­dows 8, kto­rý je pre­din­šta­lo­va­ný na väč­ši­ne po­čí­ta­čov. Naj­mä po­pu­la­ri­ta Win­dows XP spô­so­bi­la, že v pos­led­ných ro­koch pra­co­va­lo množ­stvo za­mes­tnan­cov na PC, kto­ré vý­raz­ne prek­ra­čo­va­li svo­ju plá­no­va­nú ži­vot­nosť. Ale pre­to­že bo­li na bež­nú prá­cu stá­le pou­ži­teľ­né a pre­to­že Win­dows XP sa vo fir­mách te­ši­li dl­ho­do­bej ob­ľu­be, ne­bo­lo sa tre­ba s ich ob­me­nou po­náh­ľať, po­kiaľ tie­to PC fun­go­va­li. Do­kon­ca aj te­raz ve­ľa fi­riem stá­le po­čí­ta­če s Win­dows XP pou­ží­va.

Pred­tým bo­lo bež­né, že s no­vou ver­ziou Win­dows (resp. po ro­ku od jej uve­de­nia, keď bo­lo jas­né, že doš­lo k od­strá­ne­niu úvod­ných chýb) za­ča­li fir­my hro­mad­ne na­ku­po­vať no­vé PC. To už nep­la­tí, ale Win­dows si stá­le dr­ží úlo­hu roz­ho­du­jú­ce­ho fak­to­ra tak v po­zi­tív­nom, ako aj ne­ga­tív­nom zmys­le. Ve­ľa po­zor­nos­ti sa upie­ra k chys­ta­ný Win­dows 9, o kto­rom sa čas­to špe­ku­lu­je a ana­ly­ti­ci ho­vo­ria o tom, že pôj­de mož­no o pos­led­ný „kla­sic­ký" ope­rač­ný sys­tém od Mic­ro­sof­tu. Mož­no by bo­lo už na­ča­se...

Ďal­šie fak­to­ry pre up­gra­de

Sof­tvér však nie je je­di­ný dô­le­ži­tý fak­tor a tie ďal­šie sú tiež vý­znam­né. Kaž­dý di­el v PC má svo­ju ži­vot­nosť. Pri pev­ných dis­koch ide zhru­ba o 30 000 - 40 000 ho­dín pre­vádz­ky, ži­vot­nosť zdro­jov a zá­klad­ných do­siek (ale aj ďal­ších kom­po­nen­tov) sa čas­to od­ví­ja od kva­li­ty pou­ži­tých kon­den­zá­to­rov, kto­ré mô­žu nie­ke­dy od­chá­dzať už po pár ti­síc ho­di­nách, naj­mä pri zlom chla­de­ní to pri kla­sic­kých elek­tro­ly­toch mô­že byť nap­rík­lad len 4000 ho­dín.

Aj od to­ho bol od­vo­de­ný skor­ší štvorroč­ný cyk­lus. No­vé kom­po­nen­ty však ob­vyk­le pou­ží­va­jú už tzv. pev­né kon­den­zá­to­ry, ich ži­vot­nosť je vý­raz­ne dlh­šia a na­vy­še mo­der­né sú­čias­tky ob­vyk­le ne­ge­ne­ru­jú toľ­ko tep­la. Vo vý­sled­ku te­da fir­me mô­že no­vý po­čí­tač bez prob­lé­mov slú­žiť aj 10 ro­kov.

Ďal­šou otáz­kou sú mo­der­nej­šie roz­hra­nia, ko­nek­to­ry či pä­ti­ce, kto­ré mô­žu kom­pli­ko­vať op­ra­vu sta­ré­ho PC. Ty­pic­ky ide o dis­ky IDE a ďal­šie ty­py me­cha­ník, kto­ré sa v sú­čas­nos­ti vy­rá­ba­jú len v ob­me­dze­nom množ­stve (nap­rík­lad DVD na­pa­ľo­vač­ka vo vy­ho­to­ve­ní IDE je už mi­nu­losť). Rov­na­ko mô­že byť prob­lém pri­po­jiť k po­čí­ta­ču s ra­di­čom SA­TA pr­vej ge­ne­rá­cie no­vý disk s roz­hra­ním SA­TA III, pre­to­že sa mô­žu vy­skyt­núť prob­lé­my s kom­pa­ti­bi­li­tou. Ak vám od­íde pro­ce­sor napr. pre pr­vú ge­ne­rá­ciu soc­ke­tu 775 (ty­pic­ky Pen­tium 4), zo­že­nie­te nov­ší už len v ba­zá­roch. A to nie je rie­še­nie vhod­né pre fir­my.

V prí­pa­de zly­ha­nia je te­da zvy­čaj­ne jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie kú­piť rov­no no­vé PC ako op­ra­vo­vať to sta­ré. Zvy­čaj­ne to pri­ná­ša aj be­ne­fit v po­do­be niž­šej spot­re­by a vy­ššej pro­duk­ti­vi­ty prá­ce vďa­ka rých­lej­šej reak­cii. Po­kiaľ však exis­tu­jú­ce PC fun­gu­jú, ve­ľa fi­riem jed­no­du­cho ne­cí­ti pot­re­bu ich ob­mie­ňať.

V pos­led­ných ro­koch sa ob­ja­vi­lo aj mno­ho no­vých „form fac­tors" (akých­si va­rian­tov po­dôb) po­čí­ta­čov, za­tiaľ čo eš­te pred ne­ja­ký­mi de­sia­ti­mi rok­mi bol trh po­mer­ne vy­rov­na­ný a moh­li ste si za­ob­sta­rať buď skri­ňu na­le­ža­to, ale­bo nas­to­ja­to a tým sa to s tro­chou zve­li­če­nia kon­či­lo. No­vé mo­de­ly po­čí­ta­čov a hyb­rid­ných prís­tro­jov rea­gu­jú na me­nia­ce sa po­žia­dav­ky po­čí­ta­čov. Prá­ve ne­vy­ho­vu­jú­ca po­do­ba mô­že byť ďal­ším dô­le­ži­tým fak­to­rom pri up­gra­de, ho­ci vý­kon je dos­ta­ču­jú­ci. Ty­pic­ky mô­že ísť o sna­hu nah­ra­diť pred­tým po­pu­lár­ne 15" no­te­boo­ky pre mo­bil­ných za­mes­tnan­cov. Pre­to­že ce­lo­den­né no­se­nie ta­ké­ho­to mo­de­lu bý­va po­va­žo­va­né skôr za trest a rov­na­kú prá­cu mô­že vy­ko­nať aj tab­let ale­bo ultra­ten­ký no­te­book s hmot­nos­ťou oko­lo 1 kg.

Vo vý­sled­ku sa te­da cyk­lus pre up­gra­de mô­že lí­šiť v zá­vis­los­ti od or­ga­ni­zá­cie. Svo­ju úlo­hu hrá aj ich kon­zer­va­tív­nosť a dos­ta­tok fi­nan­čných pros­tried­kov na ino­vá­cie. Vý­sled­kom je fakt, že cyk­lus up­gra­dov sa stá­va prak­tic­ky ne­vy­po­čí­ta­teľ­ným. Pre vý­rob­cov PC je to však prob­lém, pre­to­že už ne­mô­žu rá­tať s tra­dič­ný­mi vl­na­mi ná­ras­tu pre­da­jov, a pre­to mu­sia me­niť svo­je stra­té­gie.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter