Indická spoločnosť Zomato kúpila gastroportál Obedovat.sk

Je­den z naj­väč­ších reš­tau­rač­ných sprie­vod­cov, in­dic­ká spo­loč­nosť Zo­ma­to, kú­pil za 2,44 mil. eur od fir­my Crea­ti­ve Web Group por­tá­ly Lunchti­me.cz a Obe­do­vat.sk. In­for­mo­va­li o tom zú­čas­tne­né stra­ny.

"Lunchti­me.cz aj Obe­do­vat.sk sa vy­zna­ču­jú pev­ným ob­chod­ným mo­de­lom a tým, že us­po­ko­ju­jú pot­re­by lo­kál­ne­ho tr­hu pri vy­hľa­dá­va­ní obe­do­vé­ho me­nu. Zo­ma­to tak s no­vo­za­kú­pe­ný­mi por­tál­mi bu­de môcť vy­bu­do­vať naj­väč­ší zdroj in­for­má­cií o reš­tau­rá­ciách v Čes­kej re­pub­li­ke a na Slo­ven­sku," uvie­dol pri tej­to príl­eži­tos­ti za­kla­da­teľ a ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Zo­ma­to Dee­pin­der Goyal.

Ako ďa­lej dopl­nil, v naj­bliž­ších ro­koch plá­nu­je fir­ma in­ves­to­vať v ČR a na Slo­ven­sku ďal­ších 2,5 mil. ame­ric­kých do­lá­rov (USD). Po ak­vi­zí­cii bu­dú tí­my oboch por­tá­lov spo­lup­ra­co­vať s tí­mom Zo­ma­to. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií v jú­li toh­to ro­ka Zo­ma­to kú­pil aj naj­väč­ší no­vo­zé­lan­dský reš­tau­rač­ný server Me­nu­Ma­nia. Naj­nov­šie ak­vi­zí­cie pred­sta­vu­jú pod­ľa zá­stup­cov spo­loč­nos­ti stra­te­gic­ký krok k etab­lo­va­niu sa v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

Vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve Web Group a spo­lu­zak­la­da­teľ webu Obe­do­vat.sk ozna­čil pre­daj por­tá­lov ako ra­cio­nál­ne rie­še­nie. "Pri­šiel po­ten­ciál­ny kon­ku­rent. Zo­ma­to plá­no­va­lo tak či tak vstú­piť na slo­ven­ský trh, bez oh­ľa­du na to, či by sme im pre­da­li tie por­tá­ly, tak sme si jed­no­du­cho zvá­ži­li, že je mož­no ove­ľa lep­šie pre­dať tie­to weby fir­me, kto­rá ich bu­de ďa­lej roz­ví­jať ako svoj hlav­ný biz­nis a ne­kon­ku­ro­vať si vzá­jom­ne," vy­svet­lil.

Spo­loč­nosť Zo­ma­to za­lo­ži­li v ro­ku 2008 Dee­pin­der Goyal a Pan­kaj Chad­dah. Fir­ma pred­sta­vu­je webo­vé­ho a mo­bil­né­ho reš­tau­rač­né­ho sprie­vod­cu na vy­hľa­dá­va­nie reš­tau­rá­cií. Pos­ky­tu­je pod­rob­né in­for­má­cie o viac ako 250 ti­síc reš­tau­rá­ciách v 15 kra­ji­nách. Zá­kla­dom servis­u Zo­ma­to sú je­dál­ne lís­tky, fo­tog­ra­fie či ad­re­sy reš­tau­rá­cií. Na svo­jich inter­ne­to­vých a mo­bil­ných plat­for­mách za­zna­me­ná­va 23 mi­lió­nov náv­štev me­sač­ne.

Spo­loč­nosť Crea­ti­ve Web Group pô­so­bí pros­tred­níc­tvom svo­jich pro­jek­tov na tr­hu viac ako de­sať ro­kov. V sú­čas­nos­ti pre­vádz­ku­je 13 inter­ne­to­vých pro­jek­tov na dvoch tr­hoch. Ob­rat všet­kých pro­jek­tov fir­my pre­sia­hol v mi­nu­lom ro­ku 20 mil. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter