Prieskum: Slováci sa obávajú rastúcej vlny kybernetických útokov

Škod­li­vý software sme­ru­je na mo­bil­né za­ria­de­nia s prís­tu­pom na inter­net, ale väč­ši­na uží­va­te­ľov na to nie je prip­ra­ve­ná. Naj­zra­ni­teľ­nej­šie sú smar­tfó­ny a tab­le­ty: ako uká­zal pries­kum spo­loč­nos­ti In­tel, anti­ví­ro­vé prog­ra­my chrá­nia v prie­me­re len po­lo­vi­cu z nich. Ky­ber­ne­tic­kým hroz­bám je mož­né pred­chá­dzať kom­bi­ná­ciou dôs­led­nej ochra­ny za­ria­de­nia s prís­tu­pom na inter­net a vhod­ným cho­va­ním.

E-mail s po­doz­ri­vým ob­sa­hom, kto­rý vy­hod­no­ti­li ako pod­vod­ný, dos­ta­lo po­čas toh­to ro­ka 61 % Slo­vá­kov. O tom, že sa 73 % ľu­dí cí­ti byť oh­ro­ze­ný­mi stup­ňu­jú­ci­mi sa vl­na­mi ky­berzlo­či­nu, sved­čí vý­sle­dok pries­ku­mu, kto­rý sa pý­tal viac ako 500 res­pon­den­tov z ra­dov uží­va­te­ľov inter­ne­tu v Slo­ven­skej re­pub­li­ke.

Me­dzi sku­pi­ny oby­va­te­ľov, kto­ré res­pon­den­ti vní­ma­jú ako naj­viac oh­ro­ze­né ky­ber­ne­tic­ký­mi útok­mi, sa ra­dia se­nio­ri a uží­va­te­lia s niž­šou po­čí­ta­čo­vou gra­mot­nos­ťou ale všeo­bec­ne pa­nu­je zho­da, že oh­ro­ze­ní sú všet­ci uží­va­te­lia za­ria­de­ní s prís­tu­pom na inter­net. Ľudia dnes ľah­šie na­le­tia, pre­to­že pod­vod­né mai­ly sú v po­rov­na­ní s mi­nu­los­ťou vní­ma­né vie­ro­hod­nej­šie.

Ce­los­ve­to­vé tren­dy v ob­las­ti in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti sa pod­ľa CSIRT.SK pre­ja­vu­jú aj v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Za pos­led­né ro­ky, kon­krét­ne 2011 až 2014 je mož­né po­zo­ro­vať na­ras­ta­jú­ci po­čet vý­sky­tu a zá­ro­veň aj sa­mot­nej de­tek­cie zá­važ­ných bez­peč­nos­tných in­ci­den­tov. V sle­do­va­nom ob­do­bí CSIRT.SK tak­tiež za­zna­me­nal ná­rast poč­tu po­ku­sov o prie­nik do in­for­mač­ných sys­té­mov ako aj ná­rast úto­kov ty­pu phis­hing.

O tom, že od­cu­dzenie iden­ti­ty ale­bo phis­hing nie sú iba pla­né hroz­by vy­po­ve­dá aj sku­toč­nosť, že pri 10 % z do­py­to­va­ných v pries­ku­me priš­lo ku sa­mot­né­mu zneu­ži­tiu dát, pri 4 % k od­cu­dzeniu iden­ti­ty a 1 % už za­ži­lo obo­je. Ob­dob­ne 13 % do­py­to­va­ných Slo­vá­kov má blíz­ku skú­se­nosť s ky­ber-ši­ka­no­va­ním, či už osob­ne (7,1 %) ale­bo naj­bliž­ších ro­din­ných prís­luš­ní­kov vrá­ta­ne de­tí (5,7 %). Vo vý­poč­te ri­zík do­mi­nu­je na­pad­nu­tie ví­ru­som ale­bo škod­li­vým sof­tvé­rom, tzv. malware, po­čí­ta­čov: od­stra­ňo­vať ich zo stol­né­ho po­čí­ta­ča mu­se­lo už 82,7 % res­pon­den­tov, z no­te­boo­ku 63,2 %. Pri mo­bil­ných a ľah­šie pre­no­si­teľ­ných za­ria­de­niach za­se ras­tie prav­de­po­dob­nosť stra­ty ale­bo krá­de­že: o in­te­li­gent­ný mo­bil­ný te­le­fón pod­ľa pries­ku­mu pri­šiel tak­mer kaž­dý pia­ty Slo­vák (18,8 %).

CSIRT.SK za­zna­me­nal zvý­še­né množ­stvo e-mai­lo­vých správ ty­pu phis­hing aj v pros­tre­dí ve­rej­nej sprá­vy, pri­čom niek­to­ré sú sú­čas­ťou aj cie­le­ných úto­kov na tie­to in­šti­tú­cie. Ta­ké­to pod­vod­né e-mai­ly bý­va­jú za­me­ra­né na zís­ka­nie prih­la­so­va­cích úda­jov. Čas­to bý­va príl­ohou ta­kých­to e-mai­lov škod­li­vý kód, prí­pad­ne od­kaz na škod­li­vý kód. Hlav­ným cie­ľom škod­li­vé­ho kó­du bý­va vy­ko­na­nie škod­li­vej ak­ti­vi­ty za úče­lom vy­tvo­re­nia za­dných vrá­tok pre útoč­ní­ka do sie­te, resp. sys­té­mu, úni­ku úda­jov ale­bo ov­lád­nu­tia za­ria­de­nia a je­ho za­po­je­nie do sie­te bot­net a po­dob­ne.

K in­fi­ko­va­niu za­ria­de­nia sú v ta­kom­to prí­pa­de pou­ži­té naj­mä pros­tried­ky so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva, te­da sprá­vy ty­pu phis­hing a zlo­my­seľ­né e-mai­lo­vé sprá­vy. K in­fek­cii po­tom do­chá­dza na zá­kla­de spus­te­nia škod­li­vé­ho kó­du ob­siah­nu­té­ho v príl­ohe ale­bo prís­tu­pu na kom­pro­mi­to­va­nú webo­vú strán­ku (dri­ve-by download) po­mo­cou nastr­če­né­ho od­ka­zu. Po­kiaľ sa ne­jed­ná o ze­ro-day exploit (špe­ciál­ny prog­ram, dá­ta ale­bo sek­ven­cie prí­ka­zov, kto­ré vy­uží­va­jú no­voob­ja­ve­nú prog­ra­má­tor­skú chy­bu sys­té­mu ale­bo ap­li­ká­cie , kto­rá nie je jej auto­rom zná­ma ale­bo do­te­raz op­ra­ve­ná), tak dô­le­ži­tú úlo­hu zoh­rá­va aj neak­tuál­nosť sof­tvé­ro­vé­ho vy­ba­ve­nia pra­cov­nej sta­ni­ce (ope­rač­ný sys­tém, anti­ví­ru­so­vý sof­tvér, webo­vé pre­hlia­da­če, kan­ce­lár­ske ba­lí­ky a po­dob­ne) spo­lu so sla­bým za­bez­pe­če­ním sa­mot­né­ho za­ria­de­nia (úč­ty bez hes­la, pred­vo­le­né úč­ty, prí­pad­ne všet­ci pou­ží­va­te­lia s prá­va­mi ad­mi­nis­trá­to­ra).


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter