Malvér smeruje na mobilné zariadenia, väčšina používateľov nie je pripravená. Týka sa to aj Slovákov.

S na­ras­ta­jú­cim poč­tom stol­ných po­čí­ta­čov, no­te­boo­kov ale­bo ultra­boo­kov, tab­le­tov a in­te­li­gen­tných mo­bil­ných te­le­fó­nov - v prie­me­re kaž­dá do­mác­nosť v Slo­ven­skej re­pub­li­ke vlas­tní 4,9 tých­to za­ria­de­ní s prís­tu­pom na inter­net - ras­tie nie len ri­zi­ko stra­ty, ale tak­tiež mož­nosť na­pad­nu­tia škod­li­vým sof­tvé­rom ale­bo ví­ru­som.

graf.jpg

Pri­már­nym cie­ľom no­vej ge­ne­rá­cie malware je prev­za­tie kon­tro­ly nad za­ria­de­ním. Za­čí­na­jú sa ob­ja­vo­vať aj úto­ky za­cie­le­né na in­te­li­gen­tné mo­bil­né te­le­fó­ny: ap­li­ká­cia do­ká­že mo­bil­ný te­le­fón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid úpl­ne ov­lád­nuť, bez to­ho, aby si ma­ji­teľ čo­koľ­vek vši­mol. Do­ká­že spra­viť fot­ky ale­bo vi­deo­záz­na­my, zdie­ľať ulo­že­né dá­ta ale­bo kon­tak­ty, za­zna­me­ná­vať ho­vo­ry. S nain­šta­lo­va­ným „od­po­čú­va­cím za­ria­de­ním" v mo­bi­le sa je­ho ma­ji­teľ vrá­ta­ne je­ho naj­bliž­šie­ho oko­lia stá­va veľ­mi prav­de­po­dob­ným ter­čom naj­dr­snej­ších prak­tik, ako nap­rík­lad vy­die­ra­nie, lú­pež ale­bo iné ma­ni­pu­lá­cie. Ap­li­ká­cie toh­to ty­pu sú za­tiaľ vy­uží­va­né k in­di­vi­duál­nym úto­kom, je však len otáz­kou, ke­dy bu­dú na­sa­de­né ma­so­vo.

Ok­rem ľud­ské­ho fak­to­ru sú to te­da prá­ve mo­bil­né za­ria­de­nia, ako sú smar­tfó­ny a tab­le­ty, kto­ré pred­sta­vu­jú naj­slab­ší člá­nok stá­le dô­my­sel­nej­ších úto­kov na sie­ti: uží­va­te­lia s ni­mi mô­žu ro­biť väč­ši­nu ve­cí ako na stol­ných po­čí­ta­čoch ale­bo no­te­boo­koch, no ich ochra­na je na ove­ľa niž­šej úrov­ni. Potvr­dil to aj pries­kum spo­loč­nos­ti In­tel. Za­tiaľ čo pri do­má­cich po­čí­ta­čoch a no­te­boo­koch sa na­sa­de­nie anti­ví­ro­vých prog­ra­mov po­hy­bu­je na úrov­ní 90 %, tab­le­ty sú anti­ví­ru­so­vým sof­tvé­rom chrá­ne­né iba v 62 % prí­pa­doch a do­kon­ca iba pri 47 % in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch.

V tom­to oh­ľa­de prek­va­pu­je vý­sle­dok, že z hľa­dis­ka ší­re­nia malware po­va­žu­je pod­stat­ne viac res­pon­den­tov do­má­ce po­čí­ta­če (72,5 %) za zra­ni­teľ­nej­šie ako in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny (41,9 %) ale­bo tab­le­ty (31,6 %) - po­mer od­po­ve­dí je dô­ka­zom, že ľu­dia si vo všeo­bec­nos­ti vô­bec nie sú ve­do­mí vy­ššej hroz­by vy­chá­dza­jú­cej z ne­za­bez­pe­če­ných mo­bi­lov a tab­le­tov.

Ako to však vy­plý­vaj z pries­ku­mu a pod­čiar­ku­jú to aj zis­te­nia CSIRT.SK, pou­ží­va­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní je v sú­čas­nos­ti na vzos­tu­pe a vy­uží­va­jú sa nao­zaj na väč­ši­nu bež­ných úloh (sur­fo­va­nie, inter­net ban­king, na­ku­po­va­nie, prís­tup k mai­lom, prís­tup k fi­rem­ným ap­li­ká­ciám), na kto­ré sú pou­ží­va­né aj kla­sic­ké stol­né po­čí­ta­če a no­te­boo­ky. Sú­čas­ne sú čas­to pou­ží­va­né aj ako dru­hý fak­tor auten­ti­fi­ká­cie.

Vďa­ka to­mu sa stá­va­jú za­ují­ma­vým ter­čom pre útoč­ní­kov. Z hľa­dis­ka úto­kov, kto­ré sú reali­zo­va­né, pre­važ­ná väč­ši­na z nich však zá­vi­sí na koo­pe­rá­cií pou­ží­va­te­ľa mo­bil­né­ho za­ria­de­nia (klik­nu­tie na od­kaz, nain­šta­lo­va­nie škod­li­vej ap­li­ká­cie, po­vo­le­nie in­šta­lá­cie ap­li­ká­cií z ne­dô­ve­ry­hod­né­ho zdro­ja, potvr­de­nie roz­sia­hlych op­ráv­ne­ní pre ap­li­ká­ciu). Na pred­chá­dzanie tým­to hroz­bám pre­to CSIRT.SK od­po­rú­ča nas­le­dov­né:

Ne­po­vo­ľo­vať in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cií z ne­dô­ve­ry­hod­né­ho zdro­jaIn­šta­lo­va­nie iba le­gál­nych ap­li­ká­cií Skon­tro­lo­vať prís­tu­po­vé op­ráv­ne­nia ap­li­ká­cie­Nek­li­kať na po­doz­ri­vé od­ka­zy v SMS sprá­vach, cha­to­va­cích prog­ra­moch a mai­loch­Ne­vy­pí­nať za­bu­do­va­né bez­peč­nos­tné me­cha­niz­myIn­šta­lá­cia anti­malware sys­té­mu, je­ho pra­vi­del­ná ak­tua­li­zá­cia a ske­no­va­nie za­ria­de­nia

Pri ne­za­bez­pe­če­nom za­ria­de­ní v prí­pa­de ky­ber­ne­tic­ké­ho úto­ku ale­bo stra­ty exis­tu­je tak­mer sto­per­cen­tná prav­de­po­dob­nosť, že cit­li­vé dá­ta uží­va­te­ľov ne­zos­ta­nú uta­je­né. Súk­rom­né fot­ky, ko­reš­pon­den­cia, dô­le­ži­té do­ku­men­ty ale pre­dov­šet­kým prís­tu­po­vé hes­lá - všet­ko to, čo má pre uží­va­te­ľov ne­vy­čís­li­teľ­nú hod­no­tu - sa tak v ne­po­vo­la­ných ru­kách stá­va ne­bez­peč­ným ma­te­riá­lom, kto­rý mô­že uží­va­te­ľa zá­sad­ne poš­ko­diť.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter