Firma HP zaznamenala prekvapivý nárast tržieb

Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard (HP) za­zna­me­na­la v svo­jom tre­ťom úč­tov­nom kvar­tá­li prek­va­pi­vý ná­rast tr­žieb. Da­ri­lo sa naj­mä di­ví­zii osob­ných po­čí­ta­čov, kto­rá vy­ká­za­la rast vo vý­ške 12 %. Stag­ná­cia či pok­les os­tat­ných di­ví­zií však pod­čiar­ku­jú na­má­ha­vý zá­pas spo­loč­nos­ti HP o ob­no­ve­nie jej ras­tu.

Tr­žby spo­loč­nos­ti HP v sle­do­va­nom ob­do­bí po­sil­ni­li o 1 % na 27,6 mld. USD. Ana­ly­ti­ci na Wall Street oča­ká­va­li pok­les tr­žieb na 27,01 mld. eur. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka fir­ma do­siah­la príj­my 27,2 mld. USD.

Spo­loč­nosť HP má v úmys­le na­ďa­lej škr­tať vý­dav­ky a pod­po­riť tak svo­ju zis­ko­vosť. Fir­ma v má­ji zve­rej­ni­la od­ha­dy, pod­ľa kto­rých bu­de mu­sieť pre­pus­tiť ďal­ších 11 tis. až 16 tis. za­mes­tnan­cov. Spo­loč­nosť pri­tom už skôr uvied­la, že pre­pus­tí 34 tis. ľu­dí.

Fir­ma HP v tre­ťom fiš­kál­nom kvar­tá­li do­siah­la čis­tý zisk vo vý­ške 1,7 mld. USD. Ten za­zna­me­nal ná­rast o tri per­cen­tá, čo bo­lo v sú­la­de s prog­nó­zou. Spo­loč­nosť zá­ro­veň zú­ži­la ce­lo­roč­nú prog­nó­zu zis­ku, kto­rý pri­pa­dá na jed­nu ak­ciu. Pod­ľa ak­tuál­nej prog­nó­zy by fir­ma za ce­lý rok ma­la do­siah­nuť zisk na ak­ciu v inter­va­le od 3,70 USD po 3,74 USD. Pô­vod­ne spo­loč­nosť oča­ká­va­la zisk v inter­va­le od 3,63 USD do 3,75 USD za ak­ciu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter