Každý štvrtý tablet v Ázii dokáže telefonovať. Príde nový trend aj k nám?

Ho­ci mô­že niek­to po­va­žo­vať tab­let s fun­kciou te­le­fo­no­va­nia za zby­toč­nosť, mi­ni­mál­ne na vý­cho­de je o tie­to za­ria­de­nia zá­ujem. Vý­rob­co­via tab­le­tov to­tiž v Ázii vy­expe­do­va­li 13,8 mi­lió­nov tab­le­tov za pos­led­né 3 me­sia­ce, pri­čom 3,5 mi­lió­na z nich má fun­kciu te­le­fo­no­va­nia a do­ká­že nah­ra­diť te­le­fón.

Pod­ľa agen­tú­ry IDC, kto­rá pries­kum vy­ko­na­la, ide o 60% me­dzi­roč­ný ná­rast. Všet­ky tab­le­ty sú vy­ba­ve­né ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a pre pou­ží­va­te­ľov sú lá­ka­vé naj­mä kvô­li dos­tup­nej ce­ne. Ďal­ší dô­vod zvý­še­né­ho zá­uj­mu je ten, že pou­ží­va­te­lia naj­mä v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, chcú skom­bi­no­vať všet­ky mo­bil­né za­ria­de­nia do jed­né­ho. „Ne­va­dí im ani veľ­ký, 7-pal­co­vý dis­plej," vy­svet­ľu­je Avi­nash K. Sun­da­ram, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti IDC.

Tab­le­ty ma­jú ok­rem väč­šej ob­ra­zov­ky ob­vyk­le aj zrov­na­teľ­nú ale­bo lep­šiu vý­drž ba­té­rie. V pos­led­nej do­be sa čo­raz čas­tej­šie pou­ží­va­jú aj na fo­te­nie a na iné ak­ti­vi­ty, v kto­rých v pos­led­ných ro­koch do­mi­no­va­li naj­mä smar­tfó­ny. Spo­loč­nosť IDC ne­pos­kyt­la úda­je pre Euró­pu ale­bo USA, av­šak v In­dii a In­do­né­zii do­ká­že te­le­fo­no­vať tak­mer kaž­dý dru­hý tab­let.

Zdroj: the­nextweb.com
cnet.de


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter