Štúdia: Staršia generácia mladne aj vďaka technológiám

Naj­nov­šia štú­dia od­ha­li­la, že se­nio­ri, kto­rí pou­ží­va­jú ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie, sa cí­tia mlad­ší­mi, viac in­for­mo­va­ný­mi a viac v cen­tre di­ania. Kva­li­ta ich ži­vo­ta sa pod­ľa ich vlas­tných slov vply­vom tech­no­ló­gií zlep­ši­la. Sprá­va ho­vo­rí o pr­vej ge­ne­rá­cii se­nio­rov, kto­rí vy­uží­va­jú ši­ro­kú pa­le­tu ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov se­nio­ri vy­uží­va­jú mo­der­né tech­no­ló­gie stá­le viac aj pre­to, že te­raj­šia ge­ne­rá­cia 65 - 75-roč­ných už bo­la v kon­tak­te s di­gi­tál­ny­mi za­ria­de­nia­mi po­čas ich pra­cov­né­ho ži­vo­ta.

Nap­ro­ti to­mu mno­hých ľu­dí star­ších ako 75 ro­kov už roz­siah­le za­vá­dzanie mo­bil­ných tech­no­ló­gií, inter­ne­tu a po­čí­ta­čov v ak­tív­nom pra­cov­nom ži­vo­te ne­zas­tih­lo, pre­to ho dnes ani ni­ja­ko exten­zív­ne ne­vyu­ží­va­jú. Je to však zrej­me pos­led­ná ľud­ská ge­ne­rá­cia, kto­rá s ko­mu­ni­kač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi nep­ra­cu­je vô­bec ale­bo len má­lo.

Pod­ľa štú­die v USA vy­uží­va ese­mes­ko­va­nie ako jed­nu z fo­riem ko­mu­ni­ká­cie 80 % ľu­dí vo ve­ku 18 - 64 ro­kov. Vo ve­ko­vej ka­te­gó­rii 65 - 75-roč­ných ese­mes­ku­je 45 % ľu­dí.

V mno­hých prí­pa­doch rých­le ese­mes­ko­va­nie zin­ten­zív­ni­lo ko­mu­ni­ká­ciu se­nio­rov s ro­di­nou či pria­teľ­mi na úkor dl­hých te­le­fo­ná­tov či už z mo­bi­lu, ale­bo pev­nej lin­ky.

Ok­rem ese­mes­ko­va­nia je stá­le po­pu­lár­nej­šie aj vi­deo­te­le­fo­no­va­nie. Služ­by ako Sky­pe či Fa­ce­Ti­me sú pre star­šiu ge­ne­rá­ciu skve­lý spô­sob, ako zos­tať v kon­tak­te so svo­ji­mi blíz­ky­mi tak, ako to neu­mož­ňu­je žiad­ne iné mé­dium. Nie­len­že sa mô­žu fy­zic­ky vi­dieť, ale mô­žu uká­zať ta­kis­to de­tai­ly svo­jich ži­vo­tov - svoj do­mov, zá­hra­du, ume­nie, no­vé ša­ty či ús­pe­chy vnú­čat.

Ideál­nou po­môc­kou sú v tom­to prí­pa­de tab­le­ty či smar­tfó­ny. Vďa­ka väč­šej ob­ra­zov­ke a jed­no­du­ché­mu ov­lá­da­niu sa te­šia čo­raz väč­šej po­pu­la­ri­te vo ve­ko­vej ka­te­gó­rii 65 - 75-roč­ných. V sku­pi­ne 18 - 64-roč­ných vlas­tní v USA smar­tfón ale­bo tab­let 67 % oby­va­te­ľov, z ob­ča­nov vo ve­ku 65 - 75 ro­kov ich pou­ží­va 31 %.

Se­nio­ri stá­le viac ko­mu­ni­ku­jú aj cez so­ciál­ne sie­te. V Ame­ri­ke je v tom­to oh­ľa­de jed­not­kou Fa­ce­book, ho­ci vo všeo­bec­nos­ti je po­pu­lár­nej­ší Twit­ter. Star­šia ge­ne­rá­cia je však skôr pa­sív­nym kon­zu­men­tom ob­sa­hu a fo­tog­ra­fií ako je­ho tvor­com. Pre star­ších ľu­dí pred­sta­vu­jú so­ciál­ne sie­te spô­sob, ako zos­tať v kon­tak­te so sta­rý­mi pria­teľ­mi, ko­le­ga­mi a spo­lu­žiak­mi.

Tech­no­ló­gie stá­le viac pre­ni­ka­jú do náš­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta a tým viac sa zväč­šu­je aj di­gi­tál­na bráz­da me­dzi ge­ne­rá­cia­mi. Štú­dia od­ha­li­la, že ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie po­má­ha­jú prek­le­núť tie­to roz­die­ly v do­te­raz ne­ví­da­nej mie­re. Pre star­ších ob­ča­nov sú sil­nou mo­ti­vá­ciou učiť sa pra­co­vať s mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi nap­rík­lad ich de­ti a vnú­ča­tá, s kto­rý­mi tak mô­žu zos­tať v kaž­do­den­nom kon­tak­te. Zá­ro­veň im to po­má­ha stať sa sú­čas­ťou mo­der­nej kul­tú­ry, v kto­rej sa všet­ky stra­ny mô­žu od se­ba učiť. Do­te­raz to v tej­to mie­re ne­bo­lo mož­né.

Zdroj: Ericsson ConsumerLab


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter