Microsoft: Dajte IE ešte druhú šancu!

Vý­vo­já­ri a prog­ra­mo­ví ma­na­žé­ri Mic­ro­sof­tu vo štvr­tok na Red­dit ape­lo­va­li na pou­ží­va­te­ľov, aby da­li ich webo­vé­mu pre­hlia­da­ču Inter­net Explo­rer dru­hú šan­cu.

Vý­vo­já­ri v rám­ci sean­sy s náz­vom Ask Me Anyt­hing (Pý­taj­te sa ma na čo­koľ­vek) potvr­di­li kon­čia­cu sa pod­po­ru IE8 a uvied­li, že pre Inter­net Explo­rer bu­dú po no­vom pra­vi­del­ne pou­ží­va­te­ľom sprís­tup­ňo­va­né nie­len bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie, ale aj no­vé fun­kcie. A vý­vo­já­ri potvr­di­li aj nie­čo, o čom sa už dl­ho špe­ku­lo­va­lo - Mic­ro­soft uva­žo­val, že ná­zov svoj­ho pre­hlia­da­ča úpl­ne zme­ní, aby no­vý pre­hlia­dač diš­tan­co­val od je­ho ne­ga­tív­nej re­pu­tá­cie.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tions má Inter­net Explo­rer na po­čí­ta­čoch na ce­lom sve­te po­diel 58 %, za­tiaľ čo kon­ku­renč­ný Goog­le Chro­me ov­lá­da iba 20 % tr­hu s pre­hlia­dač­mi. Ke­dy­si však IE do­mi­no­va­lo ove­ľa viac. V ja­nuá­ri 2005, keď Com­pu­terworld za­čal za­zna­me­ná­vať dá­ta od Net Ap­pli­ca­tions, dr­žal IE 89 % tr­hu a na dru­hom mies­te bol Fi­re­fox od Mo­zil­ly iba so 6 %. Od­vte­dy sa po­diel IE na tr­hu pra­vi­del­ne zni­žu­je. Na otáz­ku, pre­čo to tak je, ma­jú od­bor­ní­ci jed­no­du­chú od­po­veď: Mic­ro­soft sa pred viac ako de­sia­ti­mi rok­mi prak­tic­ky roz­ho­dol ukon­čiť vý­voj svoj­ho pre­hlia­da­ča, le­bo si mys­lel, že voj­nu pre­hlia­da­čov už de­fi­ni­tív­ne vy­hral.

Te­raz však vý­vo­já­ri chcú, aby pou­ží­va­te­lia Win­dows da­li IE no­vú šan­cu. „Vo veľ­kej väč­ši­ne prí­pa­dov sa pou­ží­va­te­lia roz­hod­nú ne­pou­ží­vať IE pre zlé skú­se­nos­ti z mi­nu­los­ti. Vte­dy však pra­co­va­li s úpl­ne iným Inter­net Explo­re­rom," uvie­dol Jo­nat­han Sam­pson z Mic­ro­sof­tu. „Na­šou úlo­hou je tak te­raz zme­niť prís­tup pou­ží­va­te­ľov po ce­lom sve­te." Na otáz­ku, či Mic­ro­soft nie­ke­dy uva­žo­val nad zme­nou me­na svoj­ho pre­hlia­da­ča, Sam­pson uvie­dol, že „tú­to té­mu sme inter­ne zva­žo­va­li a kto­vie, čo bu­dúc­nosť pri­ne­sie". Niek­to­rí účas­tní­ci de­ba­ty po­tom oce­ni­li ne­dáv­ne roz­hod­nu­tie Mic­ro­sof­tu pres­tať po ja­nuá­ri 2016 vy­dá­vať bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie pre star­šie ver­zie IE, vďa­ka čo­mu by pou­ží­va­te­lia ma­li prejsť na nov­šie (t. j. rých­lej­šie a bez­peč­nej­šie) ver­zie toh­to pre­hlia­da­ča.

Účas­tní­ci dis­ku­sie sa dotk­li aj zrý­chle­né­ho cyk­lu vy­dá­va­nia ak­tua­li­zá­cií. Mic­ro­soft skôr ozná­mil, že bu­de pou­ží­va­te­ľom Win­dows pra­vi­del­ne sprís­tup­ňo­vať no­vé fun­kcie a tá­to po­li­ti­ka sa bu­de vzťa­ho­vať aj na IE. „Od IE ver­zie 11 bu­de­me vy­uží­vať náš me­sač­ný ak­tua­li­zač­ný cyk­lus v rám­ci Patch Tues­day na zve­rej­ňo­va­nie viac než len bez­peč­nos­tných fun­kcií," uvie­dol Ja­cob Ros­si z Mic­ro­sof­tu. Ame­ric­ký gi­gant tak chce na­beh­núť na rov­na­ký sys­tém, kto­rý pri svo­jich pre­hlia­da­čoch pou­ží­va­jú Goog­le a Mo­zil­la. „Vý­voj sme znač­ne urý­chli­li," do­dal Ros­si. „Z dvoch ro­kov na 18 me­sia­cov a po­tom na 12 me­sia­cov (me­dzi IE10 a IE11). Zlep­šu­je­me sa, ale je pred na­mi stá­le dosť prá­ce."

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter