Microsoft, Apple a Google sa chystajú na vojnu o firemné tablety

Na tr­hu s tab­let­mi zú­ri ce­no­vá voj­na a naj­mä mo­de­ly ur­če­né pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov sú pre­dá­va­né za veľ­mi níz­ke ce­ny, mar­že pre vý­rob­cov sú tak mi­ni­mál­ne. V ob­las­ti tab­le­tov ur­če­ných pre fir­my je však si­tuácia iná, čo­ho sú si veľ­kí hrá­či dob­re ve­do­mí.

Na roz­diel od kon­co­vé­ho tr­hu, kto­rý je už vy­so­ko sa­tu­ro­va­ný, sa fir­my až te­raz za­čí­na­jú ob­ze­rať, aké tab­le­ty by si za­do­vá­ži­li. Ich prio­ri­ty sú pri­tom vý­raz­ne od­liš­né, než je to u bež­ných pou­ží­va­te­ľov, a hlav­nou hviez­dou tu nie je Goog­le so svo­jím An­droi­dom, ale App­le a vý­hľa­do­vo aj Mic­ro­soft.

Tab­le­ty pre fir­my za­čí­na­jú byť pre veľ­kých hrá­čov at­rak­tív­ne

Prob­lé­mom kon­co­vé­ho tr­hu je aj fakt, že kto si chcel tab­let kú­piť, ten ho už má a vzhľa­dom na to, že ino­vá­cie už vý­raz­ne spo­ma­li­li, ob­me­na za no­vé mo­de­ly bu­de po­mal­šia, než sa pô­vod­ne ča­ka­lo. Vo vý­sled­ku to zna­me­ná, že pred­po­ve­de in­ten­zív­ne­ho ras­tu pre­da­jov po­čas ďal­ších ro­kov zos­ta­nú nespl­ne­né. Tab­le­ty pre biz­nis sú pri­tom úpl­ne iná ka­te­gó­ria - do­pyt tu stá­le ras­tie, mar­že sú vy­so­ké a zvy­čaj­ne ide o pré­mio­vé mo­de­ly, kto­ré sa pre­dá­va­jú za vý­raz­ne vy­ššie ce­ny než bež­né mo­de­ly pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. Kon­ku­ren­cia je tu pri­tom znač­ne men­šia a vý­ber len ob­me­dze­ný.

Fir­my sú pri­tom ná­roč­né, po­kiaľ ide o vý­ber. Me­dzi hlav­né po­žia­dav­ky pat­rí mož­nosť vy­ba­ve­nia tab­le­tu exter­nou klá­ves­ni­cou, mož­nosť jed­no­du­chej sprá­vy, za­po­je­nie do fi­rem­nej IT infra­štruk­tú­ry a aj vy­so­ká úro­veň za­bez­pe­če­nia. Pa­ra­doxne sú v tom­to prí­pa­de zvy­čaj­ne naj­lep­šou voľ­bou prís­tro­je s Win­dows 8 od Mic­ro­sof­tu, kto­ré vý­rob­co­via i ma­loob­chod­ní pre­daj­co­via naj­prv za­tra­co­va­li s tým, že o ne bež­ní pou­ží­va­te­lia ne­ma­jú veľ­ký zá­ujem.

Nao­pak, fir­my sú kon­zer­va­tív­ne a pre ne je tab­let s Win­dows naj­vhod­nej­ším rie­še­ním naj­mä pre­to, že za­pa­dá do ich sú­čas­nej IT infra­štruk­tú­ry a ide o „zná­mu ar­chi­tek­tú­ru", kto­rú mô­žu spra­vo­vať a za­bez­pe­čo­vať po­mo­cou exis­tu­jú­cich nás­tro­jov. Aj keď sú tie­to tab­le­ty drah­šie, vo vý­sled­ku vy­jde ich na­sa­de­nie fir­mu lac­nej­šie. Mic­ro­soft sa tak vo fir­mách stá­va sil­ným kon­ku­ren­tom Goog­lu a App­lu, pre­to­že je­ho rie­še­nia sa pou­ží­va­jú prak­tic­ky v kaž­dej or­ga­ni­zá­cii. Aj to je je­den z dô­vo­dov, pre­čo sa App­le ne­dáv­no od­hod­lal na uzav­re­tie alian­cie so spo­loč­nos­ťou IBM, kto­rá pat­rí me­dzi ďal­šie iko­ny pod­ni­ko­vé­ho IT, a ich spo­lup­rá­ca má viesť k vy­tvo­re­niu ap­li­ká­cií pre pod­ni­ky, kto­ré bu­dú spo­lup­ra­co­vať s iOS.

Čo sa tý­ka An­droi­du, ten si pre­bo­jo­val ces­tu do fi­riem naj­mä ako vlas­tné za­ria­de­nie za­mes­tnan­cov (BYOD), ho­ci Goog­le sa príl­iš nes­na­žil ten­to ope­rač­ný sys­tém fi­rem­né­mu pou­ži­tiu ni­ja­ko pris­pô­so­biť. Je­ho šan­ca je te­da hlav­ne v tom, že si Goog­le uve­do­mí ten­to po­ten­ciál a po­kú­si sa uro­biť An­droid viac „bu­si­ness-friend­ly". Os­tat­ne je to príl­eži­tosť, kto­rú ana­ly­ti­ci ob­ja­vi­li už pred dl­hším ča­som, ale Goog­le ju za­tiaľ ig­no­ru­je. An­droi­du by po­tom nah­rá­va­la aj mož­ná in­teg­rá­cia smar­tfó­nov a tab­le­tov s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom vo fir­mách. V kaž­dom prí­pa­de však pôj­de eš­te o beh na dl­hú trať, pre­to­že z hľa­dis­ka prip­ra­ve­nos­ti pre biz­nis je An­droid z hlav­ných plat­fo­riem naj­viac po­za­du.

Sta­ne sa Mic­ro­soft vo fir­mách ví­ťa­zom?

Aj to nah­rá­va Mic­ro­sof­tu, kto­rý tak dos­tal ve­ľa ča­su na zlep­šo­va­nie svo­jich tab­le­tov Sur­fa­ce, a aj OEM vý­rob­com tab­le­tov s Win­dows, kto­rí sa mô­žu preorien­to­vať na hyb­rid­né mo­de­ly s Win­dows. Tie sú pri­tom pre fi­rem­né IT naj­me­nej ri­zi­ko­vou voľ­bou a prá­ve sna­ha o eli­mi­ná­ciu ri­zík cha­rak­te­ri­zu­je väč­ši­nu roz­hod­nu­tí v kon­zer­va­tív­nej­ších or­ga­ni­zá­ciách.

Ani App­le sa nech­ce vzdať fi­rem­né­ho sek­to­ra, z kto­ré­ho ús­peš­ne vy­tla­čil Blac­kBerry a je­ho prís­tro­je sa sta­li viac-me­nej sym­bo­lom vy­ššie­ho ma­naž­men­tu. Ma­na­žé­ri ich prav­de­po­dob­ne ne­bu­dú chcieť len tak me­niť za mo­de­ly s Win­dows. Z dl­ho­do­bej per­spek­tí­vy však tre­ba pri­po­me­núť, že stá­le viac pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií pra­cu­je vo webo­vom pre­hlia­da­či, čo vý­znam ope­rač­né­ho sys­té­mu sil­no re­la­ti­vi­zu­je. Vý­voj na tr­hu s pod­ni­ko­vý­mi tab­let­mi je pre­to len ťaž­ko pred­ví­da­teľ­ný, na čom sa ana­ly­ti­ci zho­du­jú, je však fakt, že sa sem už čos­ko­ro pre­su­nie voj­na hlav­ných hrá­čov, kto­rá už nie­koľ­ko ro­kov zú­ri v ob­las­ti za­ria­de­ní pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter