IBM ISC s.r.o. obstaráva výskumné služby za 1,4 mil. eur

Spo­loč­nosť IBM Inter­na­tio­nal Servic­es Cen­tre, s.r.o., ob­sta­rá­va vý­skum­né služ­by v pred­pok­la­da­nej hod­no­te 1,4 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Fir­ma zve­rej­ni­la ozná­me­nie o vy­hlá­se­ní ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia kon­com jú­la v Do­dat­ku k Úrad­né­mu ves­tní­ku EÚ. Uchá­dza­či mô­žu pred­kla­dať po­nu­ky ale­bo žia­dať o účasť do 9. sep­tem­bra toh­to ro­ka.

Ako sa uvá­dza v ozná­me­ní, pred­me­tom zá­kaz­ky je vý­skum v ob­las­ti bez­peč­nos­ti pre­no­su roz­sia­hlych dát mo­bil­ných za­ria­de­ní a príp­ra­va auto­ma­ti­zo­va­ných nás­tro­jov udr­žia­va­nia súk­ro­mia a pri­vát­nos­ti dát. Ob­sta­rá­va­teľ po­ža­du­je zá­bez­pe­ku vo vý­ške 40 tis. eur, pri­čom le­ho­tu na do­kon­če­nie zá­kaz­ky sta­no­vil na osem me­sia­cov od jej za­da­nia.

Uchá­dza­či mu­sia pred­lo­žiť re­fe­ren­cie o cel­ko­vom ob­ra­te za os­tat­né tri hos­po­dár­ske ro­ky v mi­ni­mál­nej vý­ške 2,5 mil. eur bez DPH su­már­ne. Za­dá­va­teľ tak­tiež po­ža­du­je roz­siah­lu tech­nic­kú spô­so­bi­losť. Zá­ujem­co­via sú po­vin­ní ok­rem iné­ho preu­ká­zať pos­kyt­nu­té služ­by rov­na­ké­ho ale­bo po­dob­né­ho cha­rak­te­ru ako je pred­met zá­kaz­ky za os­tat­né tri ro­ky. Mi­ni­mál­ne jed­na z nich mu­sí byť v hod­no­te naj­me­nej je­den mi­lión eur bez DPH.

Za­dá­va­teľ sa roz­ho­dol, že ne­pou­ži­je elek­tro­nic­kú auk­ciu, pri­čom o ví­ťa­zo­vi roz­hod­ne naj­niž­šia ce­na. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií, zá­kaz­ka sa tý­ka Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj, spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho Európ­skym fon­dom re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja.

Spo­loč­nosť IBM Inter­na­tio­nal Servic­es Cen­tre, s.r.o., vznik­la 20. feb­ruára 2003 v Bra­tis­la­ve. Fir­ma sa za­obe­rá po­čí­ta­čo­vý­mi služ­ba­mi, ve­de­ním úč­tov­níc­tva, či služ­ba­mi sú­vi­sia­ci­mi s po­čí­ta­čo­vým spra­co­va­ním úda­jov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter