Snowden sa rozhovoril o pomeroch v NSA, išiel by aj do väzenia ak by to malo zmysel

Whis­tleb­lower Edward Snowden v roz­ho­vo­re zve­rej­ne­nom v stre­du uvie­dol, že je­ho niek­daj­ší za­mes­tná­va­teľ, ame­ric­ká Ná­rod­ná bez­peč­nos­tná agen­tú­ra (NSA), od­po­čú­va je­ho ko­mu­ni­ká­ciu po ce­lý čas je­ho po­by­tu v rus­kom azy­le.

V dl­hom roz­ho­vo­re pre ma­ga­zín Wired bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník NSA tiež po­ve­dal, že by sa rád vrá­til do­mov do USA. Po­koj­ne by vraj za zve­rej­ne­nie ob­rov­ské­ho množ­stva dát opi­su­jú­cich prak­ti­ky agen­tú­ry strá­vil aj ne­ja­ký čas vo vä­ze­ní, ke­by to pris­pe­lo k nas­to­le­niu po­riad­ku v ame­ric­kých taj­ných služ­bách.

„Už som po­ve­dal vlá­de, že by som šiel dob­ro­voľ­ne do vä­ze­nia, ke­by to ma­lo ne­ja­ký zmy­sel," po­ve­dal Snowden. „Viac ako o se­ba sa za­ují­mam o svo­ju kra­ji­nu. Nes­mie­me však do­vo­liť, aby sa zá­ko­ny sta­li po­li­tic­kou mu­ní­ciou. Rov­na­ko tak ne­mô­že­me súh­la­siť so za­stra­šo­va­ním ľu­dí, kto­rí sa za­sa­dzu­jú o svo­je prá­va. Nech­cem byť to­ho sú­čas­ťou."

Snowden v roz­ho­vo­re tiež uvie­dol, že za se­bou zá­mer­ne ne­chal ur­či­té di­gi­tál­ne sto­py tak, aby NSA ve­de­la, kto­ré dá­ta a kto­ré taj­né do­ku­men­ty si vzal so se­bou, keď pred 14 me­siac­mi opus­til prá­cu pre NSA na Ha­va­ji. Ne­súh­la­sí nap­rík­lad s úda­jom v sprá­ve NSA, pod­ľa kto­rej si mal so se­bou zob­rať 1,7 mi­lió­na sú­bo­rov. Ne­ča­kal vraj, že bu­dú za­mes­tnan­ci agen­tú­ry až ta­kí nes­chop­ní.

Pos­led­nou kvap­kou pri prá­ci pre NSA bo­la pre Snowde­na ope­rá­cia Mon­ster­mind, čo je prog­ram ur­če­ný na roz­poz­na­nie mal­vé­ru, kto­rý sa mô­že zdroj­mi in­fek­cie „pom­stiť" úpl­ne bez zá­sa­hu ľud­ské­ho pou­ží­va­te­ľa. Pod­ľa Snowde­na mô­že ľah­ko dôjsť k omy­lu a prog­ram mô­že poš­ko­diť úpl­ne ne­vin­ný cieľ.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter