V Prahe začala fungovať kontroverzná služba Uber

Ten­to týž­deň za­ča­la v Pra­he, ako v pr­vom mes­te v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, pre­vádz­ku kon­tro­ver­zná služ­ba Uber. Tá­to al­ter­na­tív­na taxis­luž­ba umož­ňu­je pre­na­jať si na od­voz súk­rom­né auto. Po­čet za­po­je­ných vo­di­čov nie je zná­my.

Kaž­dý, kto chce pou­žiť vo­zid­lo služ­by Uber, si mu­sí stiah­nuť ap­li­ká­ciu Uber pre iP­ho­ne ale­bo an­droi­do­vé za­ria­de­nia. Po­mo­cou svoj­ho smar­tfó­nu si mô­že ob­jed­nať auto, kto­ré sa dos­ta­ví v prie­be­hu pár mi­nút. V po­čia­toč­nej tes­to­va­cej fá­ze je dos­tup­nosť auto­mo­bi­lov ob­me­dze­ná, a tak sa mô­že stať, že sa ne­po­da­rí ob­jed­nať taxík na pr­vý po­kus.

Za­tiaľ sú k dis­po­zí­cii len luxus­né au­tá UberBlack. Ces­tu­jú­ci mô­že po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie aj za­pla­tiť, ne­pot­re­bu­je te­da ho­to­vosť. Nás­tup­ná sadz­ba je 40 če­ských ko­rún, za mi­nú­tu ča­ka­nia za­pla­tí zá­kaz­ník 4 Kč a za kaž­dý prej­de­ný ki­lo­me­ter 23 Kč. Mi­ni­mál­na plat­ba je 100 Kč, toľ­ko sto­jí aj zru­še­nie ob­jed­náv­ky. Lac­nej­šia a naj­viac kri­ti­zo­va­ná služ­ba UberX, kde sa mô­že taxiká­rom stať v pod­sta­te kaž­dý vo­dič, za­tiaľ nie je v Pra­he pre­vádz­ko­va­ná.

Spus­te­nie služ­by Uber vy­vo­la­lo v nie­koľ­kých európ­skych mes­tách pro­tes­ty mies­tnych taxiká­rov, kto­rí sa sťa­žo­va­li na ne­ka­lú sú­ťaž zo stra­ny jej pre­vádz­ko­va­te­ľa.

Zdroj: blog.uber.com
ra­dio.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter