Firma Lenovo zvýšila kvartálny zisk o vyše pätinu

Naj­väč­ší vý­rob­ca osob­ných po­čí­ta­čov na sve­te Le­no­vo v svo­jom pr­vom úč­tov­nom kvar­tá­li zvý­šil zisk o vy­še pä­ti­nu. Čín­ska spo­loč­nosť vo štvr­tok in­for­mo­va­la, že jej čis­tý zisk za tri me­siac do kon­ca jú­na vzrás­tol o 23 % na 214 mil. USD. V rov­na­kom ob­do­bí mi­nu­lé­ho ro­ka to bo­lo 174 mil. USD. Ana­ly­ti­ci, kto­rých vo svo­jom pries­ku­me os­lo­vi­la agen­tú­ra Reu­ters, od­ha­do­va­li zisk na úrov­ni 202 mil. USD. Spo­loč­nosť tak upev­ni­la svo­ju po­zí­ciu na tr­hu s osob­ný­mi po­čí­tač­mi.

Le­no­vo tiež in­for­mo­va­lo o tom, že je­ho do­dáv­ky mo­bil­ných te­le­fó­nov vzrást­li ce­los­ve­to­vo o 39 %. K ras­tu im po­moh­li naj­mä sil­né pre­da­je v Čí­ne. Tr­žby spo­loč­nos­ti po­sil­ni­li o 18 % na 10,4 mld. USD, pri­čom na­hor ich tla­či­li hlav­ne vy­so­ké príj­my v Euró­pe.

Naj­vyš­šou prio­ri­tou spo­loč­nos­ti je v sú­čas­nos­ti do­kon­če­nie dvoch ak­vi­zí­cií v cel­ko­vej hod­no­te 5,2 mld. USD. Uvie­dol vo svo­jom vy­hlá­se­ní ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Le­no­va Yang Yuanqing. V ja­nuá­ri spo­loč­nosť IBM pre­da­la čín­skej fir­me di­ví­ziu server­ov za 2,3 mld. USD. Nás­led­ne sa naj­väč­ší vý­rob­ca osob­ných po­čí­ta­čov na sve­te do­ho­dol na kú­pe di­ví­zie smar­tfó­nov Mo­to­ro­la od ame­ric­kej inter­ne­to­vej spo­loč­nos­ti Goog­le za 2,9 mld. USD. "Kým na­šou hlav­nou prio­ri­tou je te­raz pl­ná účasť na pro­ce­se ich schvá­le­nia re­gu­lač­ný­mi or­gán­mi, som si is­tý, že už pr­vý deň po ukon­če­ní tran­sak­cií za­čnú tie­to pod­ni­ky rých­lo pris­pie­vať k náš­mu vý­ko­nu a vy­ví­jať sa ako pi­lie­re dl­ho­do­bé­ho udr­ža­teľ­né­ho ras­tu," vy­hlá­sil Yuanqing.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter