Prestížne svetové ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

urad-geodezie-kartografie-katastra-SR copy.jpg Úrad geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR  zís­kal za svoj pro­jekt ZB GIS (Zá­klad­ná bá­za úda­jov pre geog­ra­fic­ký in­for­mač­ný sys­tém) pres­tíž­ne sve­to­vé oce­ne­nie Spe­cial Achieve­ment in GIS (SAG) na me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii ES­RI v San Di­egu. Ce­los­ve­to­vé uz­na­nie zís­kal Úrad za pro­jekt, kto­rý rie­ši kom­plex­ný prís­tup k sprá­ve re­fe­ren­čných pries­to­ro­vých úda­jov tzv. zá­klad­nej bá­zy úda­jov pre geog­ra­fic­ké in­for­mač­né sys­té­my (ZBGIS®). Ide o ďal­šie služ­by pos­ky­to­va­né v rám­ci in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy ako sú­časť eGo­ver­nmen­tu, kto­ré pris­pie­va­jú k zrý­chle­niu a skva­lit­ne­niu  vý­ko­nu ve­rej­nej sprá­vy v Slo­ven­skej re­pub­li­ke.

Z rúk pre­zi­den­ta ES­RI Jac­ka Dan­ger­mon­da pu­tu­je na Slo­ven­sko ce­na, kto­rá sa ude­ľu­je vý­ni­moč­ným ap­li­ká­ciám geoin­for­mač­ných tech­no­ló­gií. „Veľ­mi si vá­ži­me ce­nu SAG, kto­rá oce­ňu­je ví­ziu, ini­cia­tí­vu, usi­lov­nú prá­cu a ino­va­tív­ne vy­uži­tie tech­no­ló­gie pre geog­ra­fic­ké in­for­mač­né sys­té­my. Na príp­ra­ve a reali­zá­cii pro­jek­tu sa po­die­ľal tím skú­se­ných od­bor­ní­kov z náš­ho úra­du. Bol oce­ne­ný kom­plex­ný prís­tup k rie­še­niu, zbe­ru, sprá­ve, ak­tua­li­zá­cii, kon­tro­le kva­li­ty až po pos­ky­to­va­nie re­fe­ren­čných pries­to­ro­vých úda­jov na­šim klien­tom,“ uvied­la Ing. Má­ria Frin­dri­cho­vá, pred­sed­níč­ka Úra­du geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR.

ZBGIS® je da­ta­bá­za zá­klad­ných to­pog­ra­fic­kých ob­jek­tov z úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky, opi­su­je ich geo­met­ric­ké a te­ma­tic­ké vlas­tnos­ti. Slú­ži ako zdroj úda­jov na tvor­bu zá­klad­né­ho štát­ne­ho ma­po­vé­ho di­ela, ale aj ako zá­klad­ný úda­jo­vý pod­klad na bu­do­va­nie os­tat­ných geog­ra­fic­kých in­for­mač­ných sys­té­mov vo ve­rej­nej sprá­ve. V rám­ci pro­jek­tu bo­li sprís­tup­ne­né ma­po­vé pod­kla­dy vy­tvo­re­né zo ZBGIS®  pros­tred­níc­tvom webo­vých ma­po­vých slu­žieb, úda­je a služ­by sú opí­sa­né me­taú­daj­mi, aby bo­li jed­no­du­cho a rých­lo vy­hľa­da­teľ­né. K dis­po­zí­cii je aj tran­sfor­mač­ná služ­ba na tran­sfor­má­ciu me­dzi rôz­ny­mi sú­rad­ni­co­vý­mi a vý­ško­vý­mi sys­té­ma­mi a ta­kis­to kon­ver­zná služ­ba na pre­vod me­dzi rôz­ny­mi for­mát­mi pries­to­ro­vých úda­jov.

Pro­jekt ZBGIS® bol rie­še­ný v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti. Reali­zá­ciou pro­jek­tu ZBGIS® sa do­sia­hlo sprís­tup­ne­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb ZB GIS pre ve­rej­nosť, za­bez­pe­či­la sa kom­for­tnej­šia spo­lup­rá­ca s pou­ží­va­teľ­mi ZB GIS, zvý­ši­la sa dos­tup­nosť úda­jov ZBGIS® a v ne­ma­lej mie­re sa zvý­ši­la spo­lup­rá­ca s or­gán­mi ve­rej­nej sprá­vy pri bu­do­va­ní in­for­mač­ných sys­té­mov. Vý­sled­ky pro­jek­tu sú k dis­po­zí­cii na www.geo­por­tal.sk.

Viac in­for­má­cií o ce­nách Spe­cial Achieve­ment in GIS, ako aj opis na­sa­de­nia tech­no­ló­gie ES­RI na ÚGKK SR náj­de­te na webo­vých strán­kach ES­RI.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter