Centrálny depozitár cenných papierov zaplatí za migráciu systému vyše 4 mil. eur

Cen­trál­ny de­po­zi­tár cen­ných pa­pie­rov SR (CDCP), kto­rý má na sta­ros­ti evi­den­ciu a sprá­vu cen­ných pa­pie­rov, in­ves­tu­je do in­for­mač­ných tech­no­ló­gií mi­lió­ny eur. Pot­re­bu­je to­tiž za­bez­pe­čiť mig­rá­ciu do no­vé­ho pla­tob­né­ho sys­té­mu Európ­skej únie TAR­GET2 Se­cu­ri­ties, čo vy­jde spo­loč­nosť na tak­mer 4,2 mil. eur. Zá­kaz­ku za­da­la v dru­hej po­lo­vi­ci jú­la spo­loč­nos­ti Da­ta­road, s.r.o., kto­rá by ju ma­la reali­zo­vať po­čas nas­le­du­jú­cich 29 me­sia­cov.

Ako ďa­lej vy­plý­va z in­for­má­cií uve­rej­ne­ných v úrad­nom ves­tní­ku Európ­skej únie, spo­loč­nosť Da­ta­road dos­ta­la zá­kaz­ku pria­mym ro­ko­va­cím ko­na­ním. Dô­vo­dom je pod­ľa Cen­trál­ne­ho de­po­zi­tá­ra cen­ných pa­pie­rov SR ochra­na autor­ských práv. Da­ta­road by na zá­kla­de za­da­nia mal uro­biť úp­ra­vy a roz­ší­riť fun­kcio­na­li­tu in­for­mač­né­ho sys­té­mu pre­vádz­ko­va­né­ho cen­trál­nym de­po­zi­tá­rom tak, aby sa za­bez­pe­či­la mig­rá­cia cen­trál­ne­ho de­po­zi­tá­ru do no­vé­ho pla­tob­né­ho sys­té­mu Európ­skej únie.

Ak­cio­vá spo­loč­nosť Cen­trál­ny de­po­zi­tár cen­ných pa­pie­rov SR vo svo­jej čin­nos­ti kon­ti­nuál­ne nad­via­zal na čin­nosť pre­doš­lé­ho Stre­dis­ka cen­ných pa­pie­rov SR. Čin­nosť pod­ľa zá­ko­na o cen­ných pa­pie­roch a in­ves­tič­ných služ­bách vy­ko­ná­va od 19. mar­ca 2004. S účin­nos­ťou k 16. mar­cu 2006 sa sta­la sto­per­cen­tným ak­cio­ná­rom cen­trál­ne­ho de­po­zi­tá­ra Bur­za cen­ných pa­pie­rov v Bra­tis­la­ve ako vý­sle­dok vkla­du ma­jet­ko­vej účas­ti štá­tu na pod­ni­ka­ní cen­trál­ne­ho de­po­zi­tá­ra do zá­klad­né­ho ima­nia bur­zy cen­ných pa­pie­rov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter