Štúdia: zložitosť IT prostredia znižuje zisky podnikov

No­vá štú­dia IDC uka­zu­je, že zlo­ži­tosť IT pros­tre­dia zni­žu­je zis­ky pod­ni­kov a br­zdí ich schop­nosť ino­vo­vať a rásť. Fir­my zú­čas­tňu­jú­ce sa na štú­dii do­ká­za­li zjed­no­du­še­ním svoj­ho IT pros­tre­dia ušet­riť v prie­me­re až 83 mi­lió­nov do­lá­rov roč­ne. Zís­ka­li aj ďal­šie vý­ho­dy, ku kto­rým pat­rí rých­lej­šie uvá­dzanie pro­duk­tov na trh, lep­šie služ­by zá­kaz­ní­kom a schop­nosť pre­viesť per­so­nál IT od­de­le­nia na stra­te­gic­ké pro­jek­ty.

Vý­sled­ky štú­die uka­zu­jú prob­lé­my, kto­ré zlo­ži­tosť IT pros­tre­dia vy­tvá­ra pre sú­čas­né or­ga­ni­zá­cie. IT od­de­le­nie sto­jí pred prob­lé­mom zvy­šu­jú­cich sa pre­vádz­ko­vých nák­la­dov a niž­šej pro­duk­ti­vi­ty za­mes­tnan­cov, na­vy­še je ob­me­dze­ná schop­nosť IT od­de­le­nia pos­ky­to­vať služ­by v naj­vyš­šej mož­nej kva­li­te.

Z poh­ľa­du vlas­tné­ho pod­ni­ka­nia (ob­chod­né­ho od­de­le­nia) zlo­ži­tosť IT pros­tre­dia zni­žu­je zisk, os­la­bu­je schop­nosť za­vá­dzať ino­vá­cie, zni­žu­je spo­koj­nosť pou­ží­va­te­ľov aj zá­kaz­ní­kov a brá­ni vy­uží­vať kon­ku­ren­čné vý­ho­dy.

Spo­loč­nos­ti zú­čas­tňu­jú­ce sa na pries­ku­me do­ká­za­li zjed­no­du­še­ním IT zís­kať v prie­me­re roč­ne prí­nos až 3 610 do­lá­rov na pou­ží­va­te­ľa. V prie­me­re ma­li spo­loč­nos­ti 23 000 pou­ží­va­te­ľov svoj­ho IT sys­té­mu, z čo­ho sa od­vo­dzu­je aj vý­sled­ný prie­mer­ný roč­ný prí­nos vy­čís­le­ný na 83 mi­lió­nov do­lá­rov.

Štú­dia uká­za­la, že k ďal­ším prí­no­som zjed­no­du­še­nia IT pat­rí vy­ššia pro­duk­ti­vi­ta pou­ží­va­te­ľov, rých­lej­šie uvá­dzanie pro­duk­tov na trh a vy­ššia spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov.

Pri sna­hách o zjed­no­du­še­nie IT pros­tre­dia sa up­lat­ňu­je napr. mig­rá­cia do clou­du, in­ves­tí­cie do in­teg­ro­va­ných (en­gi­nee­red) sys­té­mov a nah­ra­dzo­va­nie exis­tu­jú­cich sys­té­mov mo­der­nej­ší­mi ap­li­ká­cia­mi.

Väč­ši­na or­ga­ni­zá­cií zú­čas­tne­ných na pries­ku­me zis­ti­la, že sku­toč­né zjed­no­du­še­nie IT pros­tre­dia vy­ža­du­je nah­ra­diť za­sta­ra­né ar­chi­tek­tú­ry ako ta­ké a prejsť na jed­no­duch­šie, kon­so­li­do­va­né a mo­der­né ar­chi­tek­tú­ry IT, kto­ré lep­šie zod­po­ve­da­jú po­žia­dav­kám sú­čas­né­ho pod­ni­ka­nia.

„Stá­le vy­ššia zložitosť je nik­dy ne­kon­čia­cim bo­jom, tak­že ho or­ga­ni­zá­cie mu­sia pod­stupovať aj v súčas­nos­ti," uvie­dol Bob Evans, se­nior vice­pre­zi­dent a ria­di­teľ ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti Orac­le. „Mno­ho na­šich zá­kaz­níkov je už vy­čer­pa­ných z to­ho, ako neus­tá­le in­teg­ru­jú sa­mos­tatne fun­gu­jú­ce IT sys­té­my. Roz­hod­li sapre­to in­vestovať do sys­témov, ktoré navr­hnu­té tak, aby pracova­liakoce­lok, ale­bo prechá­dza­jú ku clou­do­vým služ­bám, ktoré sľubujú po­dob­ný efekt. Tie­to spoločnos­ti po­tom ut­rá­ca­jú me­nejpe­ňa­zí a ča­su na in­teg­rá­ciu a údr­žbu svo­jich sys­témov, čoim op­ro­ti kon­ku­ren­cii za­is­ťuje lep­šiu po­zíciu."


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter