Slovenská pošta dá za servis systému APONET 4,25 mil. eur

Spo­loč­nosť Slo­ven­ská poš­ta, a. s. za­pla­tí za pod­por­nú servisn­ú služ­bu pre pre­vádz­ku in­for­mač­né­ho sys­té­mu APO­NET po­čas šty­roch ro­kov 4,25 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty. Rov­na­ká bo­la aj pr­vot­ná pred­pok­la­da­ná ce­na. Poš­ta za­da­la zá­kaz­ku fir­me Plaut Slo­ven­sko, s. r. o. so síd­lom v Bra­tis­la­ve cez ro­ko­va­cie ko­na­nie bez vý­zvy na sú­ťaž, pre­to­že tie­to služ­by mô­že pos­kyt­núť z tech­nic­kých dô­vo­dov len uve­de­ný do­dá­va­teľ.

Slo­ven­ská poš­ta, a. s. vznik­la 1. ja­nuá­ra 1993 ako štát­ny pod­nik so síd­lom v Bra­tis­la­ve. Od 1. mar­ca 1996 má cen­trá­lu v Ban­skej Bys­tri­ci a od 1. ok­tób­ra 2004 sa zme­ni­la na ak­cio­vú spo­loč­nosť. Jej ak­cio­ná­rom je štát v za­stú­pe­ní Mi­nis­ter­stva dop­ra­vy, vý­stav­by a re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja SR. Spo­loč­nosť má zá­klad­né ima­nie 214,3 mil. eur a pre­vádz­ku­je sieť viac ako 1 500 pl­ne auto­ma­ti­zo­va­ných po­bo­čiek. Ok­rem kla­sic­kých poš­to­vých slu­žieb tak mô­že pos­ky­to­vať aj fi­nan­čné, ban­ko­vé, ko­mu­ni­kač­né a elek­tro­nic­ké služ­by.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter