Facebook kupuje firmu PrivateCore

Spo­loč­nosť Fa­ce­book pre­vez­me fir­mu Pri­va­te­Co­re, kto­rá sa za­obe­rá bez­peč­nos­ťou na inter­ne­te. Vy­plý­va to zo štvr­tko­vé­ho sta­no­vis­ka spo­loč­nos­ti Fa­ce­book. Fi­nan­čné pod­mien­ky ce­lej tran­sak­cie nie sú zná­me. So­ciál­na sieť Fa­ce­book uvied­la, že tech­no­ló­gia spo­loč­nos­ti Pri­va­te­Co­re do­ká­že "ove­riť a za­bez­pe­čiť" úda­je na server­och a tie­to server­ov­é za­ria­de­nia ochrá­niť.

Do­ho­da pri­chá­dza v ča­se keď sa ob­ja­vu­jú prob­lé­my s bez­peč­nos­ťou dát. Den­ník New York Ti­mes ten­to týž­deň in­for­mo­val, že rus­kým hac­ke­rom sa po­da­ri­lo uk­rad­núť prib­liž­ne 1,2 mld. prih­la­so­va­cích mien a he­siel. 

Spo­loč­nosť Fa­ce­book ku­pu­je aj ďal­šie fir­my. So­ciál­na sieť Fa­ce­book nap­rík­lad v jú­ni ozná­mi­la, že pre­vez­me fín­sku fir­mu Pry­te. Tá­to spo­loč­nosť umož­ňu­je mo­bil­ným za­ria­de­niam bez­drô­to­vý prís­tup na inter­net v me­nej roz­vi­nu­tých čas­tiach sve­ta. Fir­ma Fa­ce­book ma­la zá­ujem pre­dov­šet­kým o pra­cov­ný tím tej­to fir­my.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter