Trpíte závislosťou od smartfónu? Máte nomofóbiu

Le­ká­ri vy­mys­le­li ná­zov pre zá­vis­losť od in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Na­zý­va sa no­mo­fó­bia (no-mo­bi­le-pho­ne pho­bia) a me­dzi naj­čas­tej­šie syn­dró­my pat­rí po­cit pa­ni­ky ale­bo zú­fal­stva, keď ne­má­te smar­tfón pri se­be, nes­chop­nosť sús­tre­diť sa na ko­mu­ni­ká­ciu ale­bo prá­cu a pot­re­ba neus­tá­le kon­tro­lo­vať no­ti­fi­ká­cie.

Dr. Da­vid Green­field z uni­ver­zi­ty v Con­nec­ti­cu­te tvr­dí, že zá­vis­losť od smar­tfó­nov sú­vi­sí s do­pa­mí­nom. Ten­to neu­rot­ran­smi­ter do veľ­kej mie­ry ov­plyv­ňu­je mo­ti­vá­ciu člo­ve­ka. „Vždy, keď vás te­le­fón upo­zor­ní na no­ti­fi­ká­ciu, hla­di­na do­pa­mí­nu sa mier­ne zvý­ši. Je to kvô­li to­mu, že no­vý email ale­bo sprá­va, mô­že byť od nie­ko­ho, ko­ho má­te ra­di. Prob­lé­mom je, že ne­vie­te, ke­dy po­te­šu­jú­cu sprá­vu dos­ta­ne­te a to nú­ti váš mo­zog neus­tá­le kon­tro­lo­vať te­le­fón." vy­svet­ľu­je Green­field.

Pod­ľa štú­die spo­loč­nos­ti Harris Inter­ac­ti­ve z kon­ca mi­nu­lé­ho ro­ka, si 63 % res­pon­den­tov kon­tro­lu­je email kaž­dú ho­di­nu. 9 % do­kon­ca kaž­dých 5 mi­nút. Ďal­šia štú­dia ho­vo­rí o tom, že 64 % ľu­dí vo ve­ku 18 - 29 ro­kov nie­ke­dy za­spa­lo s te­le­fó­nom ale­bo tab­le­tom v pos­te­li. Mno­ho ľu­dí si však nep­ri­púš­ťa, že má prob­lém pri­čom rov­na­ko ako v prí­pa­de os­tat­ných zá­vis­los­tí, po­pie­ra­nie je pr­vým príz­na­kom.

Exper­ti sa zho­du­jú na tom, že no­mo­fó­bia je iba ma­lou sú­čas­ťou ove­ľa väč­šie­ho prob­lé­mu - zá­vis­los­ti na inter­ne­te. „Smar­tfón je iba ma­so­vo dos­tup­ný prís­tu­po­vý bod k inter­ne­tu a vďa­ka mo­bi­li­te je dvoj­ná­sob­ne ná­vy­ko­vý," tvr­dí Green­field. Prob­lé­mom je, že mno­hí ľu­dia strá­ca­jú po­jem o ča­se, keď sa „hra­jú" s te­le­fó­nom. Pre­to od­po­rú­ča in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cie Men­thal, kto­rá pou­ží­va­te­ľa in­for­mu­je o tom, ako čas­to te­le­fón pou­ží­va.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter