Fond Macquarie uzavrel dohodu o kúpe firmy Towercom

Macquarie Euro­pean Infra­struc­tu­re Fund 4 (MEIF4), fond špe­cia­li­zo­va­ný na dl­ho­do­bé in­ves­tí­cie, ozná­mil pod­pí­sa­nie do­ho­dy o ak­vi­zí­cii sto­per­cen­tné­ho po­die­lu v slo­ven­skej te­le­ko­mu­ni­kač­nej spo­loč­nos­ti Tower­com, a.s. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií je do­kon­če­nie ak­vi­zí­cie pod­mie­ne­né zís­ka­ním pot­reb­ných re­gu­lač­ných po­vo­le­ní. MEIF4 ku­pu­je Tower­com od fir­my Ham­pden In­ves­tments Li­mi­ted. Vý­šku tran­sak­cie fir­my nez­ve­rej­ni­li.

"Tower­com je ús­peš­ná spo­loč­nosť ope­ru­jú­ca v sta­bil­nej a ras­tú­cej eko­no­mi­ke. Te­ší­me sa na spo­lup­rá­cu so zá­kaz­ník­mi, ve­de­ním a za­mes­tnan­ca­mi Tower­co­mu, aby sme aj na­ďa­lej pos­ky­to­va­li vy­so­ko kva­lit­né služ­by od­vet­viu vy­sie­la­cích a pre­no­so­vých slu­žieb na Slo­ven­sku," ko­men­to­val ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Macquarie Infra­struc­tu­re and Real As­sets (MI­RA) pre Euró­pu Edward Bec­kley.

MEIF4 je štvr­tým zo sku­pi­ny európ­skych infra­štruk­túr­nych fon­dov, kto­ré spra­vu­je MI­RA, naj­väč­ší pri­vát­ny ma­na­žér in­ves­tí­cii do infra­štruk­tú­ry. MI­RA spra­vu­je in­ves­tí­cie v me­ne pen­zij­ných fon­dov, pois­ťov­ní, vlád a iných in­šti­tú­cii s dl­ho­do­bým in­ves­tič­ným ho­ri­zon­tom.

Spo­loč­nosť Tower­com je vlas­tní­kom por­tfó­lia 685 vy­sie­la­cích ve­ží a pos­ky­tu­je pok­ry­tie te­le­víz­nym a rá­dio­vým sig­ná­lom na zá­kla­de dl­ho­do­bých zmlúv s te­le­víz­ny­mi a roz­hla­so­vý­mi sta­ni­ca­mi po ce­lom Slo­ven­sku. Zá­ro­veň po­nú­ka sa­te­lit­né pre­no­so­vé služ­by pre väč­ši­nu te­le­víz­nych spo­loč­nos­tí a pre­ná­jom vy­sie­la­cích ve­ží pre mo­bil­ných ope­rá­to­rov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter