Slovenský Soitron expanduje do Londýna

Jed­na z naj­väč­ších slo­ven­ských spo­loč­nos­tí v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Soit­ron Group za­lo­ži­la sto­per­cen­tnú dcér­sku spo­loč­nosť Soit­ron Ltd. so síd­lom v Lon­dý­ne. Po expan­zii do Ru­mun­ska, Bul­har­ska, ČR a Tu­rec­ka sa tak jej pô­so­be­nie roz­ras­tá na šesť kra­jín.

Vy­tvo­re­ním ob­chod­né­ho za­stú­pe­nia chce Soit­ron vy­užiť po­ten­ciál Lon­dý­na na zís­ka­nie no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí. „V Soit­ro­ne po­va­žu­je­me Lon­dýn za de­jis­ko kľú­čo­vých roz­hod­nu­tí v sek­to­re v rám­ci Euró­py. Dá sa po­ve­dať, že je vý­cho­dis­ko­vým bo­dom na pok­ry­tie ce­lé­ho európ­ske­ho re­gió­nu z poh­ľa­du mno­hých, naj­mä ame­ric­kých IT spo­loč­nos­tí. Vy­plý­va z to­ho aj veľ­mi po­zi­tív­ny pos­toj mies­tnych ma­naž­men­tov k near­sho­re out­sour­co­va­niu, čo je da­né aj his­to­ric­ký­mi reália­mi kra­ji­ny," vy­svet­ľu­je To­máš Tur­ko­vič zo Soit­ro­nu.

Hlav­ná úlo­ha Soit­ron UK je pre­to pre­daj out­sour­cin­go­vých slu­žieb v ob­las­ti IT infra­štruk­tú­ry po­ten­ciál­nym no­vým klien­tom. Ne­me­nej dô­le­ži­tá fun­kcia bu­de aj upev­ne­nie vzťa­hov a zin­ten­zív­ne­nie ko­mu­ni­ká­cie s exis­tu­jú­ci­mi par­tner­mi, ako aj zvi­di­teľ­ne­nie znač­ky na me­dzi­ná­rod­nom tr­hu.

Roz­hod­nu­tie roz­ší­riť čin­nosť Soit­ro­nu je pri­tom pod­po­re­né se­ba­ve­do­mím na­do­bud­nu­tým z dl­ho­roč­nej spo­lup­rá­ce so spo­loč­nos­ťa­mi ako HP a AT&T v ro­le vý­znam­né­ho re­gio­nál­ne­ho out­sour­cin­go­vé­ho par­tne­ra.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter