Ruská vláda vypísala odmenu 3,9 milióna rubľov za crackovanie Toru. Koho chce sledovať?

Pre­te­ky o dea­no­ny­mi­zá­ciu To­ru na­be­ra­jú na ob­rát­kach. Rus­ká vlá­da po­nú­ka 3,9 mi­lió­na rub­ľov (asi 82 000 eur) to­mu, ko­mu sa po­da­rí od­ha­liť tech­nic­ké pod­rob­nos­ti o pou­ží­va­te­ľoch To­ru.

Rus­ké mi­nis­ter­stvo vnút­ra vy­pí­sa­lo ten­der na rie­še­nie, kto­ré by umož­ni­lo de­šif­ro­vať dá­ta ko­mu­ni­ká­cie us­ku­toč­ňo­va­nej pros­tred­níc­tvom To­ru.

Tor, pô­vod­ne pou­ží­va­ný ame­ric­kým ná­mor­níc­tvom, pú­ta po­zor­nosť vlád na ce­lom sve­te vďa­ka svo­jej schop­nos­ti umož­niť pou­ží­va­te­ľom ano­nym­ný prís­tup k inter­ne­tu. Do­kon­ca aj ame­ric­ká vlá­da pod­ľa do­ku­men­tov zve­rej­ne­ných Edwar­dom Snowde­nom ve­nu­je znač­né pros­tried­ky na úsi­lie pre­lo­miť ano­ny­mi­tu prog­ra­mu.

V prie­be­hu pos­led­ných me­sia­cov po­pu­la­ri­ta To­ru v Rus­ku na­rást­la. Po­čet pou­ží­va­te­ľov vý­raz­ne stú­pol naj­mä v jú­ni, čo mož­no pok­la­dať za reak­ciu na tzv. blog­ger­ský zá­kon, kto­rý v má­ji pod­pí­sal pre­zi­dent Pu­tin. Od­bor­ní­ci na mé­diá ho ozna­či­li za po­kus uml­čať opo­zič­né hla­sy a ob­me­dziť kri­ti­ku vlá­dy na inter­ne­te. Rus­ká vlá­da čo­raz čas­tej­šie ho­vo­rí aj o cen­zú­re inter­ne­tu. Aj spo­mí­na­né vý­be­ro­vé ko­na­nie je sú­čas­ťou šir­šej kam­pa­ne na re­gu­lá­ciu inter­ne­tu.

Na roz­diel od čín­ske­ho sys­té­mu inter­ne­to­vej cen­zú­ry, kto­rá pria­mo blo­ku­je niek­to­ré webo­vé strán­ky, ako je napr. Goog­le, ten rus­ký je pos­ta­ve­ný skôr na za­stra­šo­va­ní, aby sa pou­ží­va­te­lia „sa­mi sta­li opatr­nej­ší­mi a inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti vy­mys­le­li spô­sob, ako blo­ko­vať niek­to­ré strán­ky", po­ve­dal An­drej Sol­da­tov, od­bor­ník na do­hlia­da­cie a bez­peč­nos­tné služ­by.

No blog­ger, no­vi­nár a webo­vý pod­ni­ka­teľ An­ton No­sik po­chy­bu­je o tom, že by ten­der na vý­skum To­ru mo­hol mať ne­ja­ký úči­nok. Pod­ľa ne­ho mi­nis­ter­stvo vnút­ra nie je váž­ny hráč me­dzi vlád­ny­mi agen­tú­ra­mi na doh­ľad nad inter­ne­tom. Vý­be­ro­vé ko­na­nie te­da má slú­žiť ako PR a uká­zať, že mi­nis­ter­stvo vnút­ra váž­ne pra­cu­je na otáz­ke ano­ny­mi­zač­ných tech­no­ló­gií.

Pod­ľa No­si­ka je ove­ľa zne­po­ko­ju­jú­cej­šie, že ope­rá­tor Ros­tel­com in­ves­to­val ve­ľa pe­ňa­zí do tech­no­ló­gie na hĺbko­vú kon­tro­lu pa­ke­tov (Deep Pac­ket In­spec­tion - DPI), kto­rá by umož­ni­la filtro­va­nie webo­vej pre­vádz­ky na zá­kla­de jej ob­sa­hu, a nie zdro­ja. Tým by sa vý­raz­ne zní­ži­la ano­ny­mi­ta pou­ží­va­te­ľov webu. Tor by však mal byť schop­ný tro­chu ob­me­dziť schop­nos­ti DPI, naz­dá­va sa No­sik.

Zdroj: the­guar­dian.com
dai­ly­dot.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter