Wikipédia znemožnila úpravy článkov z počítačov amerického Kongresu

Správ­co­via ot­vo­re­nej en­cyk­lo­pé­die Wiki­pé­dia pre „neus­tá­le ru­ši­vé úp­ra­vy" zne­mož­ni­li, aby z po­čí­ta­čov v ame­ric­kej Sne­mov­ni rep­re­zen­tan­tov bo­lo mož­né vy­ko­ná­vať úp­ra­vy tej­to naj­väč­šej on-li­ne en­cyk­lo­pé­die sve­ta.

Blo­ká­cia, kto­rá bu­de tr­vať de­sať dní, pri­chá­dza po tom, čo bo­li na Wiki­pé­dii vy­ko­ná­va­né ano­nym­né zme­ny úda­jov o po­li­ti­koch a fir­mách, rov­na­ko ako bo­li rôz­ne pris­pô­so­bo­va­né zná­me uda­los­ti, ako je nap­rík­lad vraž­da Ken­ne­dy­ho. Nap­rík­lad bio­gra­fia bý­va­lé­ho ame­ric­ké­ho mi­nis­tra za­hra­ni­čia Do­nal­da Rum­sfel­da bo­la up­ra­ve­ná tak, že bol na Wiki­pé­dii na­zý­va­ný ako „ne­pria­teľ­ský ži­vo­čích po­je­da­jú­ci mexic­ké de­ti". PC pou­ží­va­jú­cim ad­re­sy IP pa­tria­ce Sne­mov­ni rep­re­zen­tan­tov bo­lo vy­ko­ná­va­nie zmien na Wiki­pé­dii za­me­dze­né pre „van­dal­izmus" už skôr. O edi­tá­ciu člán­kov na Wiki­pé­dii sa v mé­diách hoj­ne ho­vo­ri­lo už pred me­sia­com, keď veľ­ké PR agen­tú­ry pris­ľú­bi­li, že sa bu­dú na Wiki­pé­dii sprá­vať ko­rek­tne. 

Jed­na z vi­di­teľ­ných zmien pri vraž­de Ken­ne­dy­ho bo­lo, že Lee Har­vey Oswald údaj­ne ko­nal „na po­pud re­ži­mu Fi­de­la Cas­tra". V bio­gra­fii uk­ra­jin­skej po­li­tič­ky Na­tá­lie Vit­ren­ko­vej po­tom pri­bud­la zmien­ka, že jej ko­na­nie „bo­lo or­ga­ni­zo­va­né Rus­mi". Za­kla­da­teľ Wiki­pé­die Jim­my Wales pre BBC uvie­dol, že ho tie­to in­ci­den­ty nep­rek­va­pu­jú, pre­to­že „van­dal­izmus tu vždy bol a vždy bu­de. Ne­ja­ký za­mes­tna­nec Sne­mov­ne rep­re­zen­tan­tov to pod­ľa mňa be­rie ako zá­ba­vu a me­dia­li­zá­cia ce­lej kau­zy ho pod­po­ru­je v ďal­šom ko­na­ní. Mal by však my­slieť na ich od­de­le­nie IT, to po ňom te­raz cel­kom ur­či­te ide",uvie­dol Wales. 

Server BBC skôr v tom­to ro­ku ob­ja­vil, že nez­ná­my pou­ží­va­teľ po­čí­ta­ča brit­skej vlá­dy pri­dal na Wiki­pé­dii poz­nám­ku, pod­ľa kto­rej „všet­ci mos­li­mo­via sú te­ro­ris­ti". Wiki­pé­dia umož­ňu­je ano­nym­ne vy­ko­nať zme­nu na akej­koľ­vek strán­ke, ale dob­ro­voľ­ní­ci (tzv. wiki­pe­diá­ni) tie­to zme­ny sle­du­jú a ih­neď ich op­ra­vu­jú. V prí­pa­de nut­nos­ti po­tom wiki­pe­diá­ni upo­zor­nia ad­mi­nis­trá­to­rov na to, že ur­či­tý prís­pe­vok sa čas­to me­ní, a tí mô­žu da­né­ho pou­ží­va­te­ľa za­blo­ko­vať. Dob­ro­voľ­ní­ci z Wiki­pé­die va­ru­jú správ­cu en­cyk­lo­pé­die pred edi­tor­mi zo Sne­mov­ne rep­re­zen­tan­tov od mar­ca 2012. Tí tak mi­nu­lý týž­deň mu­se­li pris­tú­piť k 10-den­né­mu zá­ka­zu adries IP. Tre­ba po­dot­knúť, že na ten­to zá­kaz sa nik­to ofi­ciál­ne nes­ťa­žo­val. 

Neo­fi­ciál­ne reak­cie na Ka­pi­to­le sú však rôz­ne. „Je nao­zaj nut­né, aby bo­la za­ká­za­ná edi­tá­cia tak­mer de­sia­tim ti­sí­com za­mes­tnan­cov pre či­ny dvoch či troch ľu­dí?" pý­tal sa je­den za­mes­tna­nec, pri­čom pod­ľa dru­hé­ho ne­me­no­va­né­ho za­mes­tnan­ca „sa šan­ca, že by tie­to úp­ra­vy vy­ko­ná­val nao­zaj niek­to z Kon­gre­su, blí­ži nu­le". Pod­ľa niek­to­rých bez­peč­nos­tných exper­tov je to­tiž mož­né, že „úto­ky" nao­zaj nep­ri­chá­dza­jú z adries IP z Ka­pi­to­lu, ale útoč­ní­ci ich vy­uží­va­jú iba ako kry­tie.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter