Vyhodený zamestnanec Microsoftu opisuje priebeh veľkého prepúšťania

Mi­nu­lý týž­deň Mic­ro­soft ozná­mil ma­sív­ne pre­púš­ťa­nie. O prá­cu priš­lo až 18-ti­síc za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti.

To sa ne­pá­či­lo ani mno­hým pred­sta­vi­te­ľom štá­tov, kto­rých sa tie­to zme­ny tý­ka­li a v kto­rých pre­púš­ťa­nie ta­kis­to pre­bie­ha.

Za ce­lou si­tuáciou sto­jí ak­vi­zí­cia No­kie. S ňou Mic­ro­soft zís­kal 25-ti­síc no­vých za­mes­tnan­cov, čo pred­sta­vo­va­lo až 25 % z do­te­raj­šej pra­cov­nej si­ly spo­loč­nos­ti. Aj pre­to priš­la o prá­cu až po­lo­vi­ca no­vo­zís­ka­ných pra­cov­ní­kov.

Ok­rem nich však pre­púš­ťa­nie za­sia­hlo aj štruk­tú­ry spo­loč­nos­ti. O prá­cu tak priš­lo 5500 pra­cov­ní­kov Mic­ro­sof­tu. Me­dzi ni­mi aj zná­my YouTu­ber Jerry Berg, kto­ré­ho ľu­dia poz­na­jú z je­ho ka­ná­la Bar­na­cu­les Ner­dgasm.

A keď­že je po­dob­ná si­tuácia veľ­kou zme­nou pre kaž­dé­ho člo­ve­ka, Jerry sa pros­tred­níc­tvom svoj­ho ka­ná­la k ce­lej si­tuá­cii ob­šír­ne vy­jad­ril svo­jim od­be­ra­te­ľom. Ok­rem je­ho ro­din­nej si­tuácie a "YouTu­be bu­dúc­nos­ti" Jerry pod­rob­nej­šie opí­sal aj prie­beh pre­púš­ťa­nia.

Sof­tvé­ro­vý de­ve­lo­per Jerry Berg v Mic­ro­sof­te pra­co­val dl­hých 15 ro­kov. Kon­krét­ne iš­lo o di­ví­ziu za­me­ra­nú pria­mo na sys­tém Win­dows. Vo štvr­tok 17. jú­la bo­lo zvo­la­né stret­nu­tie asi 150 za­mes­tnan­cov, na kto­rom ne­chý­ba­lo mno­ho rov­na­ko skú­se­ných ko­le­gov. YouTu­ber sa vy­jad­ril, že všet­ky je­ho pro­jek­ty bo­li ús­peš­né, a te­da nik­to ne­tu­šil, pre­čo bo­li na stret­nu­tie zvo­la­ní.

Pred za­mes­tnan­cov sa pos­ta­vi­li pred­sta­vi­te­lia vy­ššie­ho ma­naž­men­tu, kto­rí ako pr­vé ne­za­bud­li spo­me­núť, že sú z toh­to ozná­me­nia rov­na­ko skla­ma­ní. Spo­loč­nosť sa údaj­ne vy­be­rá no­vým sme­rom a sú tu po­zí­cie, kto­ré už viac nie sú ne­vyh­nut­né. Zhro­maž­de­ní za­mes­tnan­ci tak bo­li pre­pus­te­ní s tým, že si do ne­de­le (20. 7.) mô­žu zba­liť svo­je ve­ci, le­bo prá­ve vte­dy im vy­pr­ší plat­nosť ich prís­tu­po­vých ka­riet.

Za­mes­tnan­ci bo­li šo­ko­va­ní a Jerry to­to ozná­me­nie ozna­čil ako "naj­lep­šie ucho­va­né ta­jom­stvo spo­loč­nos­ti vô­bec". A to aj na­priek to­mu, že už pár týž­dňov vop­red ko­lo­va­li fá­my o re­du­ko­va­ní sta­vu v spo­loč­nos­ti. Sám Sa­tya Na­del­la vo svo­jom pred­chá­dza­jú­com lis­te viac­krát naz­na­čil blí­žia­cu sa reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu. Ta­ké­to ma­sív­ne "čis­tky" však za­mes­tnan­ci pred­sa len ne­ča­ka­li. A to hlav­ne aj vďa­ka svo­jim dl­ho­roč­ným zá­slu­hám, pre­to­že pri po­dob­nom pre­púš­ťa­ní by sme moh­li ča­kať, že spo­loč­nosť opus­tia naj­mä mlad­ší a me­nej skú­se­ní pra­cov­ní­ci.

Jerry je pod­ľa vlas­tných slov zhro­ze­ný tým­to "no­vým sme­ro­va­ním" spo­loč­nos­ti a viac sa obá­va o za­mes­tnan­cov, kto­rí v Mic­ro­sof­te zos­tá­va­jú. Ne­vie to­tiž, ako chcú po ta­kom veľ­kom zni­žo­va­ní sta­vov zvlád­nuť všet­ku prá­cu, kto­rá je s vý­vo­jom ope­rač­né­ho sys­té­mu spo­je­ná.

Oba­vy o zos­tá­va­jú­cich za­mes­tnan­cov vy­chá­dza­jú aj z fak­tu, že za­mes­tnan­ci na od­cho­de zrej­me dos­ta­nú dos­ta­toč­né od­stup­né. Aj o tom sa ma­naž­ment v krát­kos­ti vy­jad­ril. Jerry sám po­ve­dal, že ne­vie, či sa tak sta­ne u kaž­dé­ho za­mes­tnan­ca, ale on sám dos­ta­ne od­stup­né, kto­ré ho za­bez­pe­čí na me­sia­ce dop­re­du. A pre­to má mno­ho týž­dňov na to, aby sa roz­ho­dol, ako bu­de z pro­fe­sij­nej strán­ky je­ho ži­vot pok­ra­čo­vať. A ako nes­kôr spres­nil, nez­na­me­ná to, že po tých­to me­sia­coch bu­de bez pe­ňa­zí, ale iba to, že po nich už "ko­neč­ne" bu­de na­ča­se za­čať si hľa­dať prá­cu, ak sa mu ne­po­da­rí vy­my­slieť nie­čo lep­šie skôr. Mic­ro­soft tak zjav­ne svo­jich bý­va­lých pra­cov­ní­kov nep­lá­nu­je ne­chať v ka­ši.

Jerry Berg sa na Mic­ro­soft neh­ne­vá, nao­pak, je mu vďač­ný za dl­hé ro­ky spo­lup­rá­ce a pod­mien­ky, aké vo fir­me mal. Rov­na­ko aj o sna­hu za­bez­pe­čiť svo­jich od­chá­dza­jú­cich za­mes­tnan­cov. Mr­zí ho však fakt, že o prá­cu zrej­me pri­šiel vďa­ka "po­čí­ta­čo­vé­mu al­go­rit­mu", kto­rý ho umies­tnil na zoz­nam za­mes­tnan­cov, kto­rí v ru­kách dr­žia čier­ne­ho Pet­ra. Te­da že sa nik­to osob­ne ne­poz­rel na je­ho zá­zna­my a zá­slu­hy. Inak by si zrej­me svo­je mies­to udr­žal.

Väč­ši­na vy­bra­ných za­mes­tnan­cov tak ma­la zrej­me len smo­lu. Jerry zá­ro­veň ne­súh­la­sí s no­vým sme­ro­va­ním Mic­ro­sof­tu a dú­fa, že sa raz spo­loč­nosť vrá­ti k svo­jim ko­re­ňom. Pre­to ta­kis­to ne­vy­lu­ču­je, že sa raz do Mic­ro­sof­tu vrá­ti, ak dos­ta­ne príl­eži­tosť.

Jerry sa v krát­kos­ti vy­jad­ril aj k ope­rač­né­mu sys­té­mu. Sto­jí si za tým, že Win­dows 7 bol skve­lý pro­dukt. Nao­pak, Win­dows 8 pod­ľa je­ho slov ľu­dia za­ča­li nez­ná­šať pre je­ho pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die. No prá­ca, kto­rá sa skrý­va pod vzhľa­dom no­vé­ho OS, je údaj­ne om­no­ho lep­šia, ako bo­la dov­te­dy vy­ko­na­ná na Win­dows 7.

Berg sa zho­du­je na tom, že až čas uká­že, či veľ­ké pre­púš­ťa­nie a zme­na sme­ro­va­nia spo­loč­nos­ti po­mô­že. Prial by si však, aby Mic­ro­sof­tu za­ča­lo viac zá­le­žať na je­ho zá­kaz­ní­koch a dá­val im to, čo si sa­mi žia­da­jú.

Zdroj: sve­tit.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter