Rusko už nechce softvér Microsoftu, Oracle či IBM. Prednosť majú domáce produkty

V dôs­led­ku po­li­tic­ké­ho na­pä­tia, kto­ré sa vy­tvo­ri­lo me­dzi Rus­kom a Spo­je­ný­mi štát­mi, a no­vo oh­lá­se­ných san­kcií zo stra­ny USA chce Rus­ko za­sa­diť úder ame­ric­kej eko­no­mi­ke tým, že ob­me­dzí pou­ži­tie sof­tvé­ru spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

Ob­me­dzenia sa však dot­knú aj sof­tvé­ro­vých rie­še­ní ďal­ších spo­loč­nos­tí, ako je IBM, HP a Orac­le. Prip­ra­vo­va­ný no­vý zá­kon bu­de nú­tiť vlád­ne agen­tú­ry, aby up­red­nos­tňo­va­li pro­duk­ty mies­tnych pos­ky­to­va­te­ľov sof­tvé­ru i har­dvé­ru.

Zá­kon si však kla­die za cieľ iba up­red­nos­tňo­vať lo­kál­nych do­dá­va­te­ľov, a nie úpl­ne za­ká­zať pou­ží­va­nie do­vá­ža­ných pro­duk­tov.

„To všet­ko sú­vi­sí so san­kcia­mi," po­ve­dal An­drej Čer­no­go­rov, vý­kon­ný ta­jom­ník ko­mi­sie pre stra­te­gic­ké in­for­mač­né tech­no­ló­gie rus­ké­ho parla­men­tu. „Vzhľa­dom na sú­čas­né me­dzi­ná­rod­né na­pä­tie sa nah­ra­de­nie do­vo­zu mies­tnym har­dvé­rom a sof­tvé­rom stá­va kľú­čom k za­bez­pe­če­niu se­bes­tač­nos­ti."

Iba čas uká­že, či je Rus­ko schop­né ús­peš­ne nah­ra­diť kľú­čo­vé ap­li­ká­cie a har­dvér z vlas­tných zdro­jov. Vy­tvo­re­nie pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru mô­že ne­ja­ký čas tr­vať, a tak prip­ra­vo­va­ný zá­kon zrej­me ne­bu­de mať v blíz­kej bu­dúc­nos­ti vý­znam­ný vplyv na ame­ric­ké spo­loč­nos­ti.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter