Facebook má už 1,32 miliardy používateľov a viac než 2× vyšší zisk ako minulý rok

Spo­loč­nosť Fa­ce­book v dru­hom kvar­tá­li za­zna­me­na­la ná­rast príj­mov o 61 % na 2,91 mld. USD.

V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka sa príj­my spo­loč­nos­ti dos­ta­li na 1,81 mld. USD. Ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters oča­ká­va­li, že príj­my spo­loč­nos­ti v sle­do­va­nom ob­do­bí do­siah­nu 2,81 mld. USD.

So­ciál­na sieť Fa­ce­book do­siah­la v dru­hom štvrťro­ku čis­tý zisk vo vý­ške 791 mil. USD, čo pred­sta­vu­je 30 cen­tov na ak­ciu. V dru­hom kvar­tá­li 2013 sa čis­tý zisk spo­loč­nos­ti vy­špl­hal na 333 mil. USD. Vte­dy na jed­nu ak­ciu pri­pa­da­lo 13 cen­tov. Pod ná­rast sa pod­pí­sa­li príj­my z rek­la­my v mo­bil­ných za­ria­de­niach. Tie­to príj­my pred­sta­vo­va­li 62 % rek­lam­ných príj­mov spo­loč­nos­ti, pri­čom v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka to bo­lo 41 % a v pr­vom kvar­tá­li to bo­lo 59 %. Spo­loč­nosť Fa­ce­book uvied­la, že má 1,32 mld. ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov, pri­čom prib­liž­ne 62,8 % z nich vy­uží­va služ­by spo­loč­nos­ti Fa­ce­book den­ne.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter