Google bude čeliť žalobe za nepovolené nákupy detí

Roz­ho­dol o tom v pon­de­lok ame­ric­ký fe­de­rál­ny sud­ca Ro­nald Why­te, kto­rý od­mie­tol žia­dosť spo­loč­nos­ti Goog­lu o za­sta­ve­nie spo­ru.

Spo­loč­nosť Goog­le mu­sí če­liť hro­mad­nej ža­lo­be, kto­rú po­da­la že­na, kto­rej syn si kú­pil pla­te­né sú­čas­ti hry bez po­vo­le­nia ro­di­čov. Roz­ho­dol o tom v pon­de­lok ame­ric­ký fe­de­rál­ny sud­ca Ro­nald Why­te, kto­rý od­mie­tol žia­dosť spo­loč­nos­ti Goog­le o za­sta­ve­nie spo­ru.

V ža­lo­be sa uvá­dza, že spo­loč­nosť Goog­le po­ru­ši­la via­ce­ro zá­ko­nov tý­ka­jú­cich sa spra­vod­li­vé­ho za­ob­chá­dzania so zá­kaz­ník­mi. Pod­ľa sud­cu ten­to spor mô­že pok­ra­čo­vať. Fir­ma Goog­le navr­ho­va­la, aby súd ža­lo­bu za­mie­tol. V ža­lo­be mat­ka di­eťa­ťa uvied­la, že vy­tvo­ri­la účet Goog­le Play na tab­le­te a pre­po­ji­la ten­to účet so svo­jou de­bet­nou kar­tou. Svo­je hes­lo po­tom pou­ži­la, aby stiah­la hru Mar­vel Run Jump Smash za 99 cen­tov. Účet však os­tal hes­lom od­om­knu­tý 30 mi­nút. Za ten čas jej syn uro­bil v rám­ci ap­li­ká­cie ná­ku­py za 65,95 USD.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter