Apple si nechal patentovať nový bezpečnostný systém. Používateľov bude overovať podľa jeho zvykov

Sys­tém bu­de sle­do­vať sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľa - akým spô­so­bom sa vy­jad­ru­je, aké ges­tá pou­ží­va.

Ta­kis­to bu­de zís­ka­vať úda­je z po­hy­bo­vé­ho sen­zo­ru a ďal­šie úda­je, kto­ré po­mô­žu de­fi­no­vať ur­či­té zvy­ky. App­le bu­de nás­led­ne tie­to zvy­ky po­rov­ná­vať s tým, ako sa za­ria­de­nie prá­ve pou­ží­va.

Ten­to sys­tém má te­da pred­sta­vo­vať ďal­šiu vrstvu za­bez­pe­če­nia, kto­rá roz­ši­ru­je zá­klad­né ove­ro­va­nie iden­ti­ty po­mo­cou PIN kó­dov a he­siel. Mno­hí pou­ží­va­te­lia si to­tiž za­ria­de­nie ne­za­my­ka­jú, čo zjed­no­du­šu­je zneu­ži­tie dát ale­bo za­ria­de­nia. Ak sys­tém zís­ka po­doz­re­nie, že za­ria­de­nie ne­pou­ží­va je­ho ma­ji­teľ, iP­ho­ne ale­bo iPad sa uzam­kne.

Za­tiaľ nie je pres­ne zná­me, akým spô­so­bom sa bu­de uzam­knu­té za­ria­de­nie cho­vať. Je však prav­de­po­dob­né, že bu­de vy­ža­do­vať opä­tov­né za­da­nie iTu­nes hes­la ale­bo ove­re­nie od­tlač­ku pr­stov. Sys­tém však po­mô­že aj so sta­ros­tli­vos­ťou o sta­rých ľu­dí. Ak roz­poz­ná zme­nu sprá­va­nia ale­bo ne­pou­ží­va­nie za­ria­de­nia, upo­zor­ní opat­rov­ní­ka ale­bo čle­na ro­di­ny.

Zdroj: ech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter