Surface zatiaľ prežil, ďalšia stratégia Microsoftu je neistá

Aj keď tab­let Sur­fa­ce pod­ľa všet­ké­ho pre­ži­je reor­ga­ni­zá­ciu vnút­ri Mic­ro­sof­tu, pod­ľa exper­tov nie je jas­né, aké plá­ny do bu­dúc­nos­ti Mic­ro­soft s tý­mi­to za­ria­de­nia­mi má.

Mic­ro­soft mi­nu­lý týž­deň ofi­ciál­ne ozná­mil, že pre­pus­tí 18 000 ľu­dí, čo pred­sta­vu­je 14 % je­ho pra­cov­nej si­ly. Asi dve tre­ti­ny z toh­to poč­tu pre­pus­te­ných sa reg­ru­tu­jú z ra­dov bý­va­lých za­mes­tnan­cov No­kie, kto­rí do Mic­ro­sof­tu preš­li s ak­vi­zí­ciou hlav­nej di­ví­zie tej­to fín­skej spo­loč­nos­ti. Pre­púš­ťať sa za­čne ih­neď, oko­lo 5000 ľu­dí sa však o svo­jom od­cho­de doz­vie až v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka. 

Spo­lu s ozná­me­ním o pre­púš­ťa­ní Mic­ro­soft tiež uvie­dol, že kon­čí expe­ri­ment s An­droi­dom, kto­rý po­há­ňal smar­tfó­ny ra­du No­kia X. „Chce­me z pro­duk­tov No­kia X uro­biť te­le­fó­ny ra­du Lu­mia, kto­ré po­be­žia na Win­dows," uvie­dol šéf Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la v ot­vo­re­nom lis­te svo­jim za­mes­tnan­com. Mic­ro­soft však jas­ne uvie­dol, že tab­let Sur­fa­ce aj na­ďa­lej pre­ži­je. Tí­my za­obe­ra­jú­ce sa vý­vo­jom Sur­fa­ce a Xboxu reš­truk­tu­ra­li­zá­ciou preš­li už mi­nu­lý rok, tak­že sa ich zme­ny príl­iš ne­dot­knú," uvie­dol šéf di­ví­zie za­ria­de­ní v Mic­ro­sof­te Step­hen Elop. 

Aj na­ďa­lej bu­de­me na trh do­dá­vať svo­je iko­nic­ké tab­le­ty tak, aby dopĺňa­li po­nu­ku na­šich OEM par­tne­rov," do­dal Elop. Aj keď niek­to­rí ana­ly­ti­ci na Wall Street si my­slia, že by Mic­ro­soft mal so Sur­fa­ceom a Xboxom skon­co­vať a sús­tre­diť sa na vý­nos­nej­ší biz­nis so služ­ba­mi a sof­tvé­rom, exper­ti kon­tak­to­va­ní Com­pu­terworldom ne­bo­li príl­iš prek­va­pe­ní, že Sur­fa­ce v rám­ci reš­truk­tu­ra­li­zá­cie pre­žil. 

Nie som prek­va­pe­ný, že si Mic­ro­soft Sur­fa­ce po­ne­chá­va," uvie­dol Pat­rick Moor­head zo spo­loč­nos­ti Moor In­sights & Stra­te­gy, aj keď sto­per­cen­tne ne­za­pa­dá do stra­té­gie mo­bi­li­ty a clou­du, pod­po­ru­je tú­to stra­té­giu, pre­to­že pre­pá­ja har­dvér, sof­tvér a služ­by." A súh­la­sia aj os­tat­ní. Nie, ne­mys­lel som si, že by Sur­fa­ce len tak od­kop­li," po­ve­dal Wes Miller z fir­my Di­rec­tions on Mic­ro­soft. Sur­fa­ce je pre nich veľ­ká stáv­ka do bu­dúc­nos­ti a Sur­fa­ce Pro 3 je ove­ľa po­pu­lár­nej­ší než pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly." 

Mic­ro­soft za­čal pre­dá­vať tre­tiu ge­ne­rá­ciu Sur­fa­ce s Win­dows 8.1 mi­nu­lý me­siac. Ce­na za­ria­de­nia sa za­čí­na na 799 do­lá­roch, res­pek­tí­ve 929 do­lá­roch s (ne­vyh­nut­nou) klá­ves­ni­cou.
Stá­le mi nie je jas­né, akú úlo­hu bu­dú tie­to za­ria­de­nia hrať pre­dov­šet­kým na roz­vo­jo­vých tr­hoch," po­ve­da­la Ca­ro­li­na Mi­la­ne­si z Kan­tar WorldPa­nel Com­tech. Stá­le nie je jas­né, akú úlo­hu bu­de No­kia hrať v tab­le­toch. Sur­fa­ce je pré­mio­vý pro­dukt, pre­to je mož­né, že Mic­ro­soft pred­sta­ví aj ďal­šie tab­le­ty pod bran­dom No­kie, kto­ré bu­dú lac­nej­šie." Ana­ly­ti­ci sa však zho­du­jú na jed­nom - Mic­ro­soft by mal svo­ju stra­té­giu bliž­šie vy­svet­liť. Buď sa im to ne­po­da­ri­lo riad­ne vy­svet­liť, ale­bo eš­te nep­riš­li na to, akou ces­tou sa vy­da­jú," uzav­re­la Mi­la­ne­si.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter