Microsoft pripravuje najväčšie prepúšťanie v histórii firmy, odíde až 18-tisíc zamestnancov

Nák­la­dy v sú­vis­los­ti s pre­púš­ťa­ním sa po­čas naj­bliž­ších šty­roch kvar­tá­lov bu­dú po­hy­bo­vať na úrov­ni od 1,1 mld. USD do 1,6 mld. USD.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft plá­nu­je do kon­ca ro­ka pre­pus­tiť až do 18-ti­síc za­mes­tnan­cov, čo pred­sta­vu­je 14 % jej pra­cov­nej si­ly. Wall Street pre­púš­ťa­nie pri­ví­tal, keď­že tr­hy po­va­žo­va­li po­čet za­mes­tnan­cov za na­fúk­nu­tý už v ča­se, keď bol na če­le fir­my pre­doš­lý šéf Ste­ve Ballmer. V sú­čas­nos­ti už päť me­sia­cov ve­die fir­mu Mic­ro­soft Sa­tya Na­del­la.

Roz­sah pre­púš­ťa­nia je však väč­ší, než sa oča­ká­va­lo. Po toh­to­roč­nom prev­za­tí fir­my No­kia spo­loč­nosť Mic­ro­soft za­mes­tná­va­la prib­liž­ne 127-ti­síc za­mes­tnan­cov. Ak­vi­zí­cia tej­to fir­my zna­me­na­la, že po­čet za­mes­tnan­cov fir­my Mic­ro­soft sa zvý­šil o 25-ti­síc. V pr­vej vl­ne sa pre­púš­ťa­nie dot­kne 1351 pra­cov­ných miest v mes­te Seatt­le.

Pod­ľa od­ha­dov nák­la­dy sú­vi­sia­ce s pre­púš­ťa­ním sa bu­dú po­čas naj­bliž­ších šty­roch kvar­tá­lov po­hy­bo­vať na úrov­ni od 1,1 mld. USD po 1,6 mld. USD. To­to pre­púš­ťa­nie je naj­väč­šie v 39-roč­nej his­tó­rii fir­my. V ro­ku 2009 fir­ma pod ve­de­ním Ste­va Ballme­ra pre­pus­ti­la 5800 za­mes­tnan­cov. Ak­cie spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft v reak­cii na tie­to sprá­vy stúp­li o 3 %.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter