Velkí rivali sa uzmierili. IBM bude do firiem predávať iPhony a iPady

IBM a App­le ozná­mi­li exklu­zív­nu spo­lup­rá­cu, kto­rá by ma­la po­môcť App­lu vý­raz­nej­šie sa pre­sa­diť v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí. IBM bu­de do iOS za­ria­de­ní in­šta­lo­vať pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie a iP­ho­ny a iPa­dy pre­dá­vať fir­mám a or­ga­ni­zá­ciám.

IBM uve­die viac ako 100 ap­li­ká­cií, kto­ré bu­dú za­me­ra­né pre kon­krét­ne vy­uži­tie v zdra­vot­níc­tve, ban­kov­níc­tve, te­le­ko­mu­ni­ká­ciách a os­tat­ných od­vet­viach prie­mys­lu. Tie­to ap­li­ká­cie bu­dú pre­din­šta­lo­va­né v iOS za­ria­de­niach, kto­ré bu­de IBM po­nú­kať fir­mám. Na tr­hu by sa ma­li ob­ja­viť aj clou­do­vé služ­by, kto­ré bu­dú op­ti­ma­li­zo­va­né pre iOS.

IBM sa sta­le viac za­me­ria­va na sof­tvér a služ­by a ve­rí, že zis­ky zo sof­tvé­ro­vej di­ví­zie do­siah­nu do ro­ku 2015 po­lo­vi­cu všet­kých príj­mov.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter